Earder ek wol Fabryks stege neamd

Eerder ook wel Fabryks stege genoemd


De "Mounedyk".

       Fan âlds rûn hjir njonken de Pollesleat, dat oan1893 ta noch in wynmole hie, dy't by tiden noch wol ris brûkt waard. de lju yn it doarp hienen it dan ek it meast oer de Molereed. Yn 1887 kocht Twijnstra it fabryk oer; yn 1893 brande de hiele saak mei de mole ôf en nei dat jier waard it Twijnstra's reed. Dat hat oan 1955 ta duorre. De Kommisje hat der doe Mûnedyk fan makke. It is no in strjitte mei huzen oan de iene kant en de Pollesleat oan de oare kant. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

De "Mounedyk".

       Van ouds liep hier naast de Pollesleat, dat aan1893 tnog een wwindmolen had, die van tijd tot tijd nog wel eens werd gebruikt. De mensen in het dorp hadden het dan ook het meest over de Molereed. In 1887 kocht Twijnstra de  fabriek over; in 1893 brande de hiele zaak inclusief  de molen af en daarna werd het Twijnstra's reed. Dat heeft aan 1955 geduurd. De Commissie heeft er toen Mûnedyk van gemaakt. Het is nu een straat mei huizen aan de ene kant en de Pollesleat aan de andere kant. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).


Boppe/boven: 'Raadplaat' uit de Mid Frieslander 26-1-1985. (Opgelost).


       Boppe: Achterkant fan de Mounedyk, oan de Polsleat. Sil earne om 1950/1955 hinne weze.

Age De Vries: "Yn it lêste húske oan de linkerkant hat myn pake Jacobus de Vries mei syn húshaldster Metsje van der Schaaf wenne. (pake) Jakobus en syn twalingsus Anne wiene destiids de âldste twaling fan Nederlân". Cees Reidinga:  "Wy (fan Maaike Egbert) wennen yn it earste hús (links), njonken ús wennen Kees en Minke Postma. Wy binne yn 1948 ferhúze nei Sinnebuorren. Sa te sjen wie it foar myn mem (Maaike) waskdei".  Trinus van der Woude: "Myn omke Sip en tante Griet van der Woude ha der ek noch wenne, en de grutterswinkel fan Hielkje de Boer". Pier van der Heide: "Rjochts, letter it pân fan timmerman Hessel Hoekstra, sil om 1850 hinne, de helling mei timmerswinkel, fan Boxum stien ha.

      Boven: Achterkant van de Mounedyk, aan de Polsleat. Zal rond 1950/1955 zijn.

Age De Vries: "In het laatste huisje aan de linkerkant woonde mijn pake Jakobus met zijn huishoudster Metsje van der Schaaf. Pake Jakobus en zijn zuster Anna uit Joure waren destijds de oudste tweeling van Nederland". Cees Reidinga:  "Wij woonden in het eerste huis (links),naast ons Kees en Minke Postma wij zijn in 1948 verhuisd naar Sinnebuorren .zo te zien was het voor mij moeder ( maaike ) wasdag". Trinus van der Woude: "Mijn ome Sip en tante Griet van der Woude hebben daar ook nog gewoond, en de grutterswinkel van Hielkje de Boer". Pier van der Heide: "Rechts, later het pand van timmerman Hessel Hoekstra, moet rond 1850 de helling met timmerswinkel fan Boxum hebben gestaan.


De grutte brân fan moandei 14 july 1945, dy't ek foar in protte skea soarche by oare pannen yn Akkrum. 


Boppe: De achterkant fan de Mounedyk, sjoen fan it Leechein ôf.

Boven: De achterkant van de Mounedyk, gezien vanaf het Leechein.       Foar mear G.S. Ruiter (redens) 'nijs' sjoch ûnder Yndustry. Tsjintwurch (2019) sit oannimmer Tsjalling Dijkstra op dit plak.

       Voor meer G.S. Ruiter (schaatsen) 'nieuws' kijk onder industrie. Tegenwoordig (2019) zit aannemer Tsjalling Dijkstra op deze plek.


Boppe: de Mounedyk sjoen yn de rjochting fan de Buorren.


Boppe in foto fan om 1940-1945 hinne.                           Boven een foto van ca. 1940-1945.Boppe: Foarhinne swaaiden de frachtskippen hjir, dy't by UT grûnstoffen lost hiene.

Boven: Voorheen zwaaiden de vrachtschepen hier, die bij UT grondstoffen hadden gelost.


      Boppe: de Mounedyk sjoen fan it Leechein/ de Rakswâl of. Op dit plak kearden foarhinnede frachtskippen dy't grûnstoffen lost hiene by Ulbe Twijnstra's fabryk. Foto om 1950 hinne.

      Boven: De Mounedyk gezien vanaf het Leechein/de Rakswâl. Op deze plek keerden voorheen de vrachtschepen die grondstoffen gelost hadden bij Ulbe Twijnstra's fabriek. Foto ca. 1950.


       Under in searje fan njoggen foto's fan it krudenierswinkeltsje fan Pake Wiebe de Boer (mei syn dochter Hylkje) oan de Mounedyk. De twa famkes op de linker foto yn de middelste rige binne Detsje en Grytsje, fan bakker Stoker. De âldere frou, op leste foto fan de boppeste rige is Gryt van der Woude. (Foto's jierren 1960-1965). 

       Onder een serie van negen foto's van het kruidenierswinkeltje van Pake Wiebe de Boer (met zijn dochter Hielkje) aan de Mounedyk. De twee meisjes op de linker foto in de middelste rij zijn Detsje en Grytsje, van bakker Stoker. De oudere mevrouw, op laatste foto van de bovenste rij is Gryt van der Woude. (Foto's jaren 1960-1965).


        Boppe: De achterkant fan de Moudedyk, by it brechje oer de Trigreppel. (Der't folle foto's fan binne) (ein jierren "50).

        Boven: De achterkant van de Mounedyk, bij het bruggetje over de Trigreppel. (Waar niet veel foto's van zijn)  (eind jaren "50).


        Boppesteand in ansichtkaart fan de Mounedyk mei  Jan van der Veen yn de skou oant it fiskjen. Om 1965 hinne.

        Bovenstaand een ansichtkaart van de Mounedyk met Jan van der Veen in en schouw aan het vissen. Ca. 1965.


       Boppe: It wenhus fan Pier en Ke oan de Mounedyk wurdt ôfbrutsen (Om 19. . hinne) om plak te meitsjen foar  wat, dat der nea kaam is. Letter lit Jan Terpstra hjir wer in nij hûs bouwe.

       Boven; Het woonhuis van Pier en Ke aan de Mounedyk wordt afgebroken (Ca. 19. .) om plaats te maken voor iets dat er nooit gekomen is. Later laat Jan Terpstra hier een nieuwe woning bouwen.

 

       Rjochts: In kranteartikel út it Klaverblad (13-7-1970) fan de bouw fan it nije hûs fan Jan Terpstra.

      Rechts: Een krantenartikel uit het Klaverblad (13-7-1970) van de bouw van de nieuwe woning  van Jan Terpstra.


Boppe: Foto: Welgelegenfeesten (50jr.) 1979 Mounedyk-Buorren. Foto: © Lysbeth Hof-Dijkstra.


De nije Mounedyk  fanôf 2000


Boppe/boven: Mounedyk april 2013.

Boppe: Mounedyk noch sûnder brêge oer de Polsleat. (Foto: Nov. 2015)

Boven: Mounedyk nog zonder brug over de Polsleat. (Foto: Nov. 2015).

Boppe/boven: Werkzaamheden aan de nieuw te bouwen brug over de Polseat. (Foto: 30 jan.2016).

Boppe: De bou oan de nije Polsleatbrêge yn febrewaris 2016. (Foto @ my Drone).
Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016. (Foto: @ my Drone).

Boppe/boven: Polsleat -Mounedyk, febrewaris 2016.

Boppe: De bou oan de nije Polsleatbrêge yn febrewaris 2016.
Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016.

Boppe: De Mounedyk op 12-10-2020 fanôf it Leechein-Rakswâl.

Boven: De Mounedyk op 12-10-2020 vanaf het Leechein-Rakswâl.