Direksje en wurknimmers F.C.E.              Directie en werknemers van F.C.E.

Op de wurkflier/Op de werkvloer.

Boppe: Bestjoer F.C.E. fabryk, Akkrum. Nr.1 ? , 2 dhr. Hof, 3 dhr. Y. Tamminga, 4 dhr. Van Weperen en 5 dhr. G. Epema. (Foto om 1955 hinne).

Boven: Bestuur F.C.E. fabriek, Akkrum. Nr.1 ? , 2 dhr. Hof, 3 dhr. Y. Tamminga, 4 dhr. Van Weperen en 5 dhr. G. Epema. (Foto ca. 1955).

Boppe in foto, makke ter gelegenheid fan it 25 jier (22 janewaris 1941) bestean fan de FCE, mei: Nr.1 W. Wiersma, 2 J. Hoekstra, 3 R. Zwerver, 4 Sietse Huisman, 5 Meine Veld ,6 Sijmen Hijlkema, 7 Hendrik Hoekstra, 8 Jac. Knijpstra, 9 J. Lievestroo, 10 E. de Vries,11 K. Heida,12 J. Boltje,13 D. de Vos,14 M. Toering, 15 G. Dam,16 H. Huisman,17 Wolter Jeeninga, 18 H.W. de Vos,19 R. Hoekstra, 20 Evert Dam, 21 J. Riemersma, 22 Damhuis, 23 J. Stuiver, 24 Joh. Heeg, 25 D. Reilman, 26 H.T. de Vos, 27 K. Kooi, 28 H. Krist, 29 A. de Jong, 30 A. Boetje, 31 Cees Postma , 32 M. van der West, 33 A. de Vos, 34 R. de Groot, 35 J. Harkema, 36 G. Sinnema, 37 W. Vrind, 38 J. van Houten, 39 S. Knijpstra, 40 F. van Dijk, 41 D. Laverman, 42 J. Klaver, 43 sjofeur Hans Bergsma, 44 Jelle de Vries, 45 Foppe Slotegraaf, 46 Atze de Vries, 47 Kl. Sytsma, 48 Piet de Haan, 49 G. Visser, 50 H. Knijpstra, 51 A. Reilman,52 D. de Vries, 53 J. Gaastra, 54 S. Heida, 55 H.Hottinga, 56 I. Zwart,57 Kl. Kuipers, 58 Dhr. Marton, 59 Piet Bouma, 60 Berkepas,61 Jac. de Boer (adj. dir.), 62 direkteur F.G. Dokter, 63 R. Veenstra , 64 Merten Bakker, 65 Jan Rusch, 66 F. Visser, 67G. de Vries, 68 W. de Vries, 69 E. de Jong, 70 B. de groot, 71 H. Harmsma , 72 G. Teyken.

 

Boven een foto, gemaakt ter gelegenheid van het 25 jaar (1942) bestaan van de FCE, met: Nr.1 W. Wiersma, 2 J. Hoekstra, 3 R. Zwerver, 4 Sietse Huisman, 5 Meine Veld ,6 Sijmen Hijlkema, 7 Hendrik Hoekstra, 8 Jac. Knijpstra, 9 J. Lievestroo, 10 E. de Vries,11 K. Heida,12 J. Boltje,13 D. de Vos,14 M. Toering, 15 G. Dam,16 H. Huisman,17 Wolter Jeeninga, 18 H.W. de Vos,19 R. Hoekstra, 20 Evert Dam, 21 J. Riemersma, 22 Damhuis, 23 J. Stuiver, 24 Joh. Heeg, 25 D. Reilman, 26 H.T. de Vos, 27 K. Kooi, 28 H. Krist, 29 A. de Jong, 30 A. Boetje, 31 Cees Postma , 32 M. van der West, 33 A. de Vos, 34 R. de Groot, 35 J. Harkema, 36 G. Sinnema, 37 W. Vrind, 38 J. van Houten, 39 S. Knijpstra, 40 F. van Dijk, 41 D. Laverman, 42 J. Klaver, 43 sjofeur Hans Bergsma, 44 Jelle de Vries, 45 Foppe Slotegraaf, 46 Atze de Vries, 47 Kl. Sytsma, 48 Piet de Haan, 49 G. Visser, 50 H. Knijpstra, 51 A. Reilman,52 D. de Vries, 53 J. Gaastra, 54 S. Heida, 55 H.Hottinga, 56 I. Zwart,57 Kl. Kuipers, 58 Dhr. Marton, 59 Piet Bouma, 60 Berkepas,61 Jac. de Boer (adj. dir.), 62 direkteur F.G. Dokter, 63 R. Veenstra , 64 Merten Bakker, 65 Jan Rusch, 66 F. Visser, 67 G. de Vries, 68 W. de Vries, 69 E. de Jong, 70 B. de groot, 71 H. Harmsma , 72 G. Teyken.

 

Boppe: Sittend 3e fan lofts Baukje Berga ??               Boven: zittend 3e van links Baukje Berga ??

Boppe: Kantoor personiel FCE efkes skoft mei: Nr.1 , 2, 3 Greta de Jonge, 4 Ap Krim, 5 Roelof Bijlsma, 6 , 7 Tiny de Haan?, 8 Ida Mulder, 9 . Skoft foar de oerbliuwers op 'e stoepe fan de achteryngong fan it kantoar. Om 1950 hinne.

Boven: Kantoor personeel FCE even pauze met: Nr.1 , 2, 3 Greta de Jonge, 4 Ap Krim, 5 Roelof Bijlsma, 6 , 7 Tiny de Haan?, 8 Ida Mulder, 9 . Pauze voor de overblijvers op de stoep van de achteringang van het kantoor. Omstreeks 1950.

Boppe: Utpel ôfdieling mei: Nr.1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  .

Boven: Uitbeen afdieling met: Nr.1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  .


Yn 1953 slachte men in ko, dy 't neist fleis en noch goud besiet. 1-7-1953.

In 1953 slachtte men een koe die naast vles ook nog goud droeg. 1-7-1953.


Under: In fiiftal foto's mei Jelle Noppert út Nijebrêge. (© Hans Noppert).

Onder: In vijftal foto's met Jelle Noppert uit Nijebrêge. (© Hans Noppert).

Boppe: Nûmer 3? is Jelle Noppert. Rest onbekend.    Boppe: Nûmer 3 is Jelle Noppert. Rest onbekend.

Boven: Nummer 3? is Jelle Noppert.                           Boven: Nummer 3 is Jelle Noppert.

Boppe: Efkes yn't skoft op 'e foto: Nûmer 1 ,2 ,3 ,4 Jelle Noppert/Omke Gauke Dam. Broer van Evert Dam, 5 Johan Aldershof, 6 (lytse Henkie) Hendrik van der Heide (lytse Henkie), 7 Jan de Ruiter, 8 , 9 Jelle Noppert, 10 , 11 Johannes Mulder ut Nij Beets.

Lytse Henkie wurke yn it "darmhok" fan de FCE. Draefde mei in kroade fol dampende koëtermen troch it febryk, spielde ze skjin oan 'e kraen. Dernei kaem der woast yn. Lytse Henkie wurke ek wol as ober en hat ek by garage Fennema wurke.

                              

Boppe: Nûmer 3 is Jelle Noppert.Rest onbekend.  Boven: Nummer 3 is Jelle Noppert. Rest onbekend.

Boppe: In âlde foto fan de ynblik ôfdieling fan F.C.E. Nammen ûnbekind. (Foto: © Hans Noppert).

Boven: Een oude foto van de inblik afdeling van F.C.E. Namen onbekend. (Foto: © Hans Noppert).

Boppe: Fiskklub FCE Akkrum efkes koffje skoft mei:  nr.1 Henkie Grupstra, nr.2 Oebele Popma mei sigret, nr.5 Jelle Noppert. Rest ûnbekind.    

Boven: Visclub FCE Akkrum eeven koffie pauze met:  nr.1 Henkie Grupstra, nr.2 Oebele Popma met sigaret, nr.5 Jelle Noppert. Rest onbekend.

Boppe: FCE mei: Nr.1, 2 "Lytse Evert" (schilder uit Nijbeets), 3. 

Boppe: Woastmakkerij, Rjochts de 14 jierrige Jelle Noppert út Nijebrêge.

 

 

Boppe: Yn 'e krante fan 5 april 1951.

Boppe: Tonielklub FCE ut 1964. Nr.1 Siebren Oostwoud, 2 , 3 Marten van Zwol, 4 Jan Halbertsma, 5 Sipke Bergsma uit Aldeboarn, 6 Piet Bouma, Nr. 8 Setske Oostwoud?, 9 Renske . . . (uit Tynje), Nr.10 Anneke Brouwer, nr.11 Dientje Klompmaker. (Mei tank oan Appie Hoffmann-Klompmaker).

 

Boven: Toneelclub FCE uit 1964. 1 Siebren Oostwoud, 2 , 3 Marten van Zwol, 4 Jan Halbertsma, 5 Sipke Bergsma uit Aldeboarn, 6 Piet Bouma, Nr. 8 Setske Oostwoud?, 9 Renske . . . (uit Tynje), Nr.10 Anneke Brouwer, nr.11 Dientje Klompmaker. (Met dank aan Appie Hoffmann-Klompmaker).

Boppe: De tonielklub fan FCE (om 1963-64 hinne), mei: 1 , 2 Anneke Brouwer, 3 , 4 Piet Bouma, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Jan Halbertsma, 10 Marten van Zwol, 11 Dientje klompmaker? , 12 .

Boppe: Personiels reiske FCE Akkrum nei Camperduin 20-6-1953. (Wa him roppen field, mei syn gong gean, om nammen by de nûmers te setten). Folje it formulier (boppe) yn en klik op 'Verzenden'.

Boven: Personeels reisje FCE Akkrum naar Camperduin 20-6-1953. (Wie zich geroepen voelt, mag namen bij de nummers  zetten. Vul het formulier (boven) in en klik op 'verzenden'.

     Boppe: In ferhaal oer de FCE mei Merten bakker en Atze de Vries. Beide âld meiwurkers út Akkrum.

(Foto's en ferhaal út de © Friesland Post. (Tekst © Mirjam de Klerk).

       Boven: Een verhaal over de FCE met Merten Bakker en Atze de Vries. Beide oud werknemers  uit Akkrum. (Foto's en ferhaal út de © Friesland Post. (Tekst © Mirjam de Klerk).


Reklames.

Boppe: In blikwikkel.                                                Boven: Een blikwikkel.