Melkerspaad.

     It Melkerspaad hat syn namme krigen nei it paad, dat yn de 'nijbou' yn Akkrum-east, yndertiid nei de pleats It Hiemstee late. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     Het Melkerspaad heeft zijn naam gekregen van het pad, dat in de 'nieuwbou' in Akkrum-oost, indertijd naar de boerderij It Hiemstee leide. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


      Boppe rjochts: Dizze foto hat Thom de Vos yn 1968 makke fan de pleats dy't stie op 'e splitsing fan it Melkerspaed/ Boarnsterdyk is. De pleats fan Sjouke en Hinke Dijkstra. No wenje Eelke en Geeske Schaap dêr. Links stiet de pleats noch yn folle gloarje.

      Boven rechts: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stie op de splitsing van het Melkerspaed/ Boarnsterdyk is. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar. Links staat de boerderij nog in volle glorie.


  It Melkerspaad is ien fan de koartste strjitten in Akkrum en telt mar 11 wenningen.

  It Melkerspaad is een van de kortste straaten in Akkrum en telt slechts 11 woningen.
Onroerend goed

  Boppe-boven: Melkerspaad 2 (links) 1976 en 6 (rechts) 1964.

   Boppe-boven: Melkerspaad 9, 1964 en 1975.

      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan hjirnjonkenformulier yn en klik op 'Verzenden'.
      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.