"Akkrumerdyk" yn Aldeboarn.

Sa as 'wy' yn Akkrum de wei nei Aldeboarn de ''Boarnsterdyk" neame, neame de Boarnsters de wei nei Akkrum de "Akkrumerdyk". En sa ek mei de dyk nei Terherne. De Terhernsters neame de dyk nei Akkrum de ''Akkrumerdyk''. En 'wy' sizze de ''Terhernsterdyk''.

(Allinnech yn 'e folksmûle).

"Akkrumerdyk" yn Aldeboarn.

Zoals wij in Akkrum de weg naar Aldeboarn de Boarnsterdyk noemen, noemen de Boarnsters de weg naar Akkrum de ''Akkrumerdyk''. En dat is ook zo met de weg naar Terherne. De Terhern-sters noemen de weg naar Akkrum de ''Akkrum-erdyk''. En wij noemen dat de ''Terhernsterdyk''.

(Alleen in de volksmond).

"Akkrumerdyk yn Terherne".