Op dizze side stean allinnich de strjitten fan doarp  Nes.

It oare fan Nes kinne jo fine op oare plakken. As bg. N.S.A. fabryk by Yndustry, ensfh.

Op deze blz. staan alleen de straten van dorp Nes.

Het andere van Nes kunt U vinden op andere plaatsen. Als bv. N.S.A. fabriek bij Industrie, enz.


De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.