Mei de oanlis fan nijbouplan Boarnstee (noard) op Nes, (dat is oan de noardkant fan de Boarn), yn 1994, is der sûnt dy tiid ek in Boarnstee Súd yn Akkrum. Omdat it oan de súdkant fan de Boarn leit, falt dát ûnder Akkrum. Op dit plak binne in pear nije strjitten kaam. Hjir hat earder de Friese Coöperatieve Exportslachterij (F.C.E) stien, fandêr de strjitnammen dy’t de nammejouwingskommisje fan ôfd. Akkrum betocht hat. Op it plak dêr’t earder de F.C.E.west hat, leit no in strjitte dy’t de Slachterij hjit. (Sjoch foto rjochts).

     Met de aanleg van nieuwbouwplan Boarnstee (noord) op Nes, (dat is aan de noordkant van de Boarn), is er sindsdien ook een Boarnstee Zuid in Akkrum. Omdat het aan de zuidkant van de Boarn ligt, valt dát onder Akkrum. Op deze plek zijn een paar nieuwe straten gekomen. Hier heeft vroeger de Friese Coöperatieve Exportslachterij (F.C.E) gestaan, vandaar de straatnamen die de naamgevingscommissie van afd. Akkrum bedacht heeft.Op de plaats waar eerder de F.C.E. ligt nu een straat die de Slachterij heet.

( Zie foto rechts ).

 Boppe-boven: De voormalige slachterij (FCE) staat nog overeind in 1994.

  Boppe-boven: De 'Slachterij' in juni 2008.


  Boppe-boven: Een deel van de 'Slachterij' in 2008.

     Boppe-boven: Verslag van inspraak en informatie bijeenkomst van het bestemmingsplan van Boarnstee-Zuid op woensdag 31 maart 2004 in het gemeentekantoor te Grou.     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.