Earder wol "Kuperskampke" neamd.

(Tusken Buorren en Ulbe Twijnstrawei-east).

 

       "It Kuperskampke" is de folksnamme sûnt likernoch1850. It saneamde Kuperskampke lei achter de herberge fan "Het wapen van Zevenwouden", besuden de Trigreppel. Yn 1837 wurdt de herberge ferkocht; by perseel 1 fan de keapakte stiet omskreaun: Een stukje weiland "De Stripe" genaamd, 3 pm. groot". Yn 1841 keapet Sjoerd Kuiper de herberge mei de Stripe, dy't letter de namme Kuperskampke kriget. Dy namme is yn it ferjitboek rekke, sûnt hjir huzen op boud binne. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982)

Eerder ook ''Kuperskampke".

(Tussen Buorren en Ulbe Twijnstrawei-oost).

 

       "Het Kuperskampke" is de volksnaam sinds ongeveer 1850.  Het zogenoemde Kuperskampke lag achter de herberg van "Het wapen van zevenwouden" ten zuiden van de Trigreppel. In 1837 wordt de Herberg verkocht: Bij perceel 1 van de koopacte staat om schreven: ''Een stukje weiland "De Stripe" genaamd, 3 pm. groot''. In 1941 koopt Sjoerd Kuiper de herberg met de Stripe, die later de naam Kuperskampke krijgt. die naam is in het vergeetboek geraakt sinds hier huizen op zijn geboud. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Ut Moanneblêd; (FFG) Fan Fryske Groun. In artikel fan 25-9-1936.


 Tekst út; "Buertferiening Feansterdyk", Mei tank oan Aaltsje Siesling.


       Boppe: It is al in skoftke lyn, mar garage Fennema hat ek oan it Achterom sitten. Yn koarten sil de Poiesz der nij bouwe.

       Boven: Het is al eeen poosje geleden, maar Garage Fennema heeft ook nog aan het Achterom gezeten. Binnenkort zal de Poiesz daar nieuwbouwen.


       Boppe: Ek de Akkrumer brânwar is in skoft oan it Achterom hûsfeste west. (Foto: maart 1991).

       Boven: Ook de Akkrumer brandweer is een poos aan it Achterom gehuisvest geweest. (Foto: maart 1991).

Boppe; Nochris twa kear de âlde brânwarkazerne oan it Achterom. (Foto's: 1999?).

      Boppe: Links: Start doarpsfernijing (2e faze) oan it begjin fan It Achterom yn September 1999. Mei vlnr; De twa jonges binne Peter Jan van der Molen en Jelmer Roukema. By de grutte skeppe, de leden fan de Doarpsfernijingskommisje; Yde Engelsma, Henk Oosterhoff, Jelle Roorda, Wethâlder Jenny Bouma en Janny Hof-Wieringa.

 

      Boven: Rjochts: Start dorpsvernieuwing yn september 1999. De straters ha skoft in harren eigen 'stoel'.

      Boven: Links: Start Dorpsvernieuwing (2e fase) aan het begin van it Achterom in september 1999. Met vlnr: de twee jongens zijn Peter Jan van der Molen en Jelmer Roukema. Bij de grote schep de leden van de Dorpsvernieuwingscom-missie; Yde Engelsma, Henk Oosterhoff, Jelle Roorda, Wethouder Jenny Bouma en Janny Hof-Wieringa.

      Boven; Rechts: Start Doarpsfernijing yn september 1999. De straters hebben pauze in hun eigen 'stoel".


Boppe/boven: Foto's: februari 2015.


Boppe: Situaasje tekeningen fan de nije Poiesz. Boven: Situatietekeningen van de nieuwe Poiesz. 2019