"Wa wyt, wa wêr wenne hat yn Akkrum en Nes"?

"Wie weet, wie waar heeft gewoond yn Akkrum en Nes"?

Yn 'e simmer fan it jier 2000 ha by in soad hûzen en winkels in biljet  op it raam/doar plakt sitten. Dit om d'r efter te kommen wa dêr wenne hat. Om sa efter âld bewenners te kommen dy 't yn Akkrum en Nes wenne ha. Om dy te ynfentarisearjen by Akkrum Ald & Nij. Jo kinne as hjoeddeiske bewenner (hierder of eigner) in formulier delhelje-downloaden en útprintsje (SJOCH UNDER of HJIR NJONKEN) en op 't raam/doar plakke, sadat elkenien it sjen en lêze kin, om it sa út te wreidzjen ta in folslein argyfstik. Alfêst tige tank foar jo meiwurking. As der fragen binne heare wy dat graach. Sjoch hjirûnder.

 

In de zomer van het jaar 2000 heeft bij veel huizen en winkels een biljet  op het raam/doar geplakt gezeten. Dit om er achter te komen wie er heeft gewoond. Om zo achter oud bewoners te komen die in Akkrum en Nes hebben gewoond. Om die te inventariseren bij Akkrum Ald & Nij. U kunt als huidige bewoner (huurder of eigenaar) zo'n lijst downloaden, uitprinten en op het  raam/deur plakken, zodat iedereen het kan zien en lezen, om het zo uit te breiden tot in volledig  argchiefstuk. Alvast bedankt voor uw medewerking. Als er vragen zijn horen wij dat graag. Kijk hieronder. (ZIE ONDER of HIER NAAST)   

 

Wa hat hjir wenne?
Afbeelding – 204,5 KB 855 downloads

Klik op link om boppesteand  formulier te del te heljen as jo mei dwaan wolle mei: "Wa hat hjir wenne"?.

Klik op link om bovenstaand formulier te downloaden,als u mee wilt doen met: "Wa hat hjir wenne"?.