OPROP . . . OPROP . . . OPROP . . . OPROP

        Om't wy (2020) 75 jier befrijd binne, wolle wy, fan Akkrum Ald en Nij, graach ferhalen sammelje oer de oarloch yn Akkrum-Nes en omjouwing. Ha jo noch in ferhael/herinnering? Wy soene it graach ha wolle foar it neiteam. It kin no noch! Nim dan kontakt mei my of in oar fan it bestjoer. Of folje neiststeand formulier yn en klik op Verzenden.

OPROP . . . OPROP . . . OPROP . . . OPROP

        Omdat wij (2020) 75 jaar bevrijd zijn,willen wij, van Akkrum Ald en Nij, graag verhalen verzamelen over de oorlog yn Akkrum-Nes en omgeving. Heeft u nog een verhaal/herinnering? Wij zouden het graag willen bewaren voor het nageslacht. Het kan nu nog.  Neem daarvoor kontakt met mij op of een ander van het bestuur. Of vul naaststaand formulier in en klik op Verzenden.Bevrijdingsfeesten 5 mei.


Boppe: Befrijingsfeest yn Akkrum 1945.                         Boven: Bevrijdingsfeest in Akkrum 1945.      


Boppe: Befrijingsfeest yn Akkrum 1955.                     Boven: Bevrijdingsfeest in Akkrum 1955.      

        Boppe: De "10e Bevrijdingsdag, 5 mei 1945-1955", stiet op dizze prachtige beker, dy't Theo Mast krigen hat op skoalle yn 1955. Alle oare bêrn (Ik tink sels lanlik) ha dizze ek krigen natuerlik.

       Boven; De "10e bevrijdingsdag, 5 mei 1945-1955", staat op deze prachtige beker, die Theo Mast op school heeft gekregen in 1955. Alle andere kinderen (Ik denk zelfs landelijk) hebben deze natuurlijk ook gekregen.


       Boppe- en ûndersteande 5 foto's: Wa kin mear fertelle oer dizze 5 foto's? Sels binne fan miening  dat it in optocht fan in befrijingsfeest weze moat. Misskien wol fan it jier 1955.

       Boven- en onderstaande 5 foto's: Wie kan ons meer vertellen over deze 5 foto's? Zelf denken we dat het een optocht van een bevrijdingsfeest moet zijn. Misschien wel van het jaar 1955.

                                                                                           (Foto's: © Baukje van den Berg - de Vries).


Understeand in pear siden út it programmaboekje fan it 10 jierich befrijingsfeest. (5-5-1955),

Onderstaand een paar blz. uit het programmaboekje van het 10 jarig bevrijdingsfeest. (5-5-1955).


Boppe: Befrijingsfeest yn Akkrum mei 1960.                     Boven: Bevrijdingsfeest in Akkrum mei1960.    

(Mei tank oan © Mattie Stam).                                           (Met dank aan © Mattie Stam).


Under: Ut it Klaverblad fan 5 maaje 1965.                 Onder: uit het Klaverblad van mei1965.


Boppe: Berjochten út it Klaverblad 1970.  (Klik op art. foar fergrutting).

Boven: Berichten uit het Klaverblad 1970 . (klik op art. voor vergroting).


Under: Befrijingsfeesten 5 mei 1995 (Foto's: © Hans J. Noppert).

Onder: Bevrijdingsfeesten 5 mei 1995 (Foto's: © Hans J. Noppert).

 

Boppe: Sandra Hempenius en  . . .                                 Boppe: Jan Akkerman


Foto's ûnder: Befrijingsfeesten 5 mei 2010 (Foto's: © Anne Nijdam).

Foto's onder: Bevrijdingsfeesten 5 mei 2010 (Foto's: © Anne Nijdam).


Foto's ûnder: Befrijingsfeesten 5 mei 2015. (Foto's: © Janny Hof-Wieringa).

Foto's ooven: Bevrijdingsfeesten 5 mei 2015. (Foto's: © Janny Hof-Wieringa).


Om "it CORONA Firus" giet it hiele feest net troch, en wurdt ferskowd nei 2021.

Boppe: 2020. 75 jier frij.                                                       Boven: 2020. 75 jaar vrij .

Fanwege "it CORONA Firus" giet it hiele feest spitigernoch (dit jier, 2020) net troch, en wurdt it foarearst trochskowd nei 2021 !!

Vanwege "het CORONA Virus" gaat het hele feest (dit jaar, 2020) spijtig genoeg niet door, en wordt het voor eerst doorgeschoven naar 2021 !!