Monuminten.

Wat binne monuminten? In monumint kin in plakette, in makette, gebou of wat oars, wer't men in   oantinken oan hat. Der binne oarlogs monuminten of hiel faak is 'kuenst' ek in monumint.

Monumenten.

Wat zijn monumenten? Een monument kan een plaquette, een maquette, gebouw of wat anders, waar men een herinnering aan heeft. Er zijn oorlogs monumenten of heel vaak is 'kunst' ook een monument.

 

 

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.