OPROEP . . . OPROEP . . . OPROEP . . .

        Omdat wij (2020) 75 jaar bevrijd zijn, willen wij, van Akkrum Ald en Nij, graag verhalen verzamelen over de oorlog yn Akkrum-Nes en omgeving. Heeft u nog een verhaal/herinnering? Wij zouden het graag willen bewaren voor het nageslacht. Het kan nu nog.  Neem daarvoor kontakt met mij op of een ander van het bestuur. Of vul naaststaand formulier in en klik op Verzenden.Boppe/boven: Tekst van 'De Koerier' berichtenblad van 'Je Maintiendrai'. (15 april 1945).


'Oarloch en Frede'.

 WO 2,  1940 - 1945.

Ferhalen, foto's en feiten.


        It earste en ek it moaiste feit fan de oarloch is natuerlik de befrijing fan Nederlân, fan Fryslân fan Utingeradiel en foaral fan Akkrum & Nes. Te tankjen oan It Regiment fan The Princess Louise 'Fusiliers van Halifax - Canada. (P.L.F.). (16 juni 1945 tot 1 december 1945). In soad âld Akkrumers hawwe goeie tinzen oan de tiid, dat dizze Kanadezen hjir húsfeste wiene. (Lês ferhalen âld Akkrumers en Neskers).

      Het eerste en tevens het mooiste feit van de oorlog is natuurlijk de bevrijding van Nederland, van Friesland van Utingeradeel en vooral van Akkrum & Nes. Te danken aan het Regiment van The Princess Louise 'Fusiliers van Halifax - Canada. (P.L.F.). (16 juni 1945 tot 1 december 1945). Veel oud Akkrumers hebben goede herinneringen aan de tijd, dat deze Kanadezen hier gehuisvest waren. (Lees verhalen oud Akkrumers en Nessers).

        Foto ûnder en rjochts: De plakette boppe de door fan húsnûmer 49 werinnert de ynwenners fan Akkrum oan it ferbliuw fan it Regiment Princess Louise Fusiliers út Halifax Kanada fan 16 juny 1945 oant 1 desimber 1945. Sy wiene de befrijers fan Akkrum. 'De Kanadeeske strjitte' hiette earst 'De Princess Louise Fuselierstrjitte', by de ynwenners al gau feroare ta 'P.L.F. strjitte', wernei it letter ofysjeel de 'P.L.F. stjitte' neamt is. Wer letter is de strjitte feroare yn 'Kanadeeske strjitte'.

        Foto onder en rechts: De plaquette boven de deur van huisnummer 49 herinnert de inwenners van Akkrum aan het verblijf van het Regiment Princess Louise Fusiliers uit Halifax Kanada van 16 juni 1945 tot 1 desimber 1945. Zij waren de bevrijders fan Akkrum. 'De Kanadeeske strjitte' heette eerst 'De Princess Louise Fuselierstrjitte', bij de inwoners al snel veranderd tot 'P.L.F. strjitte', waarna hett later officieel de 'P.L.F. stjitte' genoemd werd. Weer later is de straatnaam veranderd in 'Kanadeeske strjitte'.

 


        Boppe: Oarlochsmonumint "De Untwrakseling" 1940/1945 fan Ids Willemsma, âld Akkrumer keunstner .

        Boven: Oorlogs monument "De Untwrakseling" 1940-1945 van Ids Willemsma, oud Akkrumer Kunstenaar.

                   Betinking 4-5-2019.                   Herdenking 4-5-2019.

Monumint, "De ûntwrakseling", fan âld Akkrumer Ids Willemsma.

Monument, "De ontwrakseling" van oud Akkrumer Ids Willemsma.

 

        Boppe: Leden fan de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), mei Martha Greveling út Akkrum en Hindrik de Vos. Twadde rige fan boppe, 9e fan lofts. Opname is makke koart nei de WO 2.

        Boven: Leden van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, met Martha Greveling uit Akkrum en Hindrik de Vos. Tweede rij van boven, 9e fan lofts. Opname is gemaakt kort na de WO 2.

(Foto: © Collectie Tresoar.)

        Boppe: De trije grêven op de Akkrumer begraafplak. De Akkrumers dy it libben litten ha, en op it lêst fan de dagen noch fusillearre binne. It binne Catrijnus Eenshuistra, Jan van Dijk en Rienk Kleefstra.

        Boppe: De drie graven op de Akkrumer begraafplaats. De Akkrumers die het leven lieten, en op het laatst van de dagen nog gefusieerd zijn. Het zijn Catrijnus Eenshuistra, Jan van Dijk en Rienk Kleefstra.

        Boppe: De trije grêven fan de Kanadezen dy't delstoarten binne op 5 maaje 1943. R.O. Blackhall, A.J. Sutton en K.E. Emmons.

        Boven: De drie graven van de Kanadezen die neergestort zijn op 5 mei 1943. R.O. Blackhall, A.J. Sutton en K.E. Emmons.

Boppe: De trije Kanadezen dy't delstoarten binne op 5 maaje 1943.

Boven: De drie Kanadezen, welke op 5 mei 1943 zijn neergestort.


Boppe & ûnder/boven & onder: Tekst en foto Atze de Vries.


        Drs. Wiebe de Haan: "Doe't dêr trije Kanadezen yn Akkrum te hôf brocht binne, stie ik oan'e oare kant fan'e sleat nei de militaire begraffenis te sjen". (1944).

         Drs. Wiebe de Haan: "Toen de drie Kanadezen in Akkrum werden begraven, stond ik aan de andere kant van de sloot naar de militaire begrafenis te kijken". (1944).Boppe: In legerfiertúch by it âlde bûterfabryk.        Boven: Een legervoertuig bij de oude zuivelfabriek.Boppe; De folder fan it Memorial museum 40-45 fan Gerrit Haagsma yn Aldeboarn. In oanrieder.

Boven: De folder van het Memorial museum 40-45 fan Gerrit Haagsma in Aldeboarn. Een aanrader.

Klik op de folder foar fergrutting.  Klik op de folder voor vergroting.


       Boppe: De "10e Bevrijdingsdag, 5 mei 1945-1955", stiet op dizze prachtige beker, dy't Theo Mast krigen hat op skoalle yn 1955. Alle oare bêrn (Ik tink Lândelik) ha dizze ek krigen natuerlik.

       Boven; De "10e bevrijdingsdag, 5 mei 1945-1955", staat op deze prachtige beker, die Theo Mast op school heeft gekregen in 1955. Alle andere kinderen (Ik denk landelijk) hebben deze natuurlijk ook gekregen.


Boppe/boven: Dit bevrijdingslied werd gezongen door Visclub De Bears. (1945).