Akkrumer Houthandel & Zagerij, (A.H.Z).

De fergunning foar it te bouwen fan in fabryk foar houtbewurking oan de Ljouwerterdyk te Akkrum. 1904.

De vergunning voor het te bouwen van een fabriek voor houtbewerking aan de Ljouwertdyk te Akkrum.1904.

Priiskrante fan seage weinmakkershout 1931 fan Germ IJme Schilstra & Zn.

Prijscourant van gezaagd wagenmakershout 1931 van Germ IJme Schilstra & Zn.

It hout leit te wetterjen yn de Kromme Knilles.

Het hout ligt te wateren in de kromme knilles.

      Boppe; Bart Tieleman en syn twa soannen Remko en Hayo, tusken de Ljouwerterdyk en de Kromme Knilles, krekt bûten Akkrum.1987. (Foto: L.C.)

      Boven; Bart Tieleman en zijn twee zonen Remko en Hayo, tussen de Ljouwerterdyk en de Kromme Knilles net buiten Akkrum. 1987. (Foto: L.C.)

Boppe: de tekening fan de te bouwen 'houtseagerij' foar Germen Yme Schilstra oan de Ljouwerterdyk.

Boven: de tekening van de te bouwen 'houtzagerij' voor Germen Yme Schilstra aan de Ljouwerterdyk.

Boppe; Wurknimmers fan de Akkrumer Houthandel en Zagerij.

Boven; Werknemers van De Akkrumer Houthandel en Zagerij.

Boven links; Bart Tieleman,                                              en zoon Hayo en zijn partner Gerry van A.H.Z. 

Foto ca. 1970.