Akkrumer Houthandel & Zagerij. (A.H.Z).

     Boppe: De fergunning foar it te bouwen fabryk foar houtbewurking oan de Ljouwerterdyk te Akkrum. 

     Boven: De vergunning voor de te bouwen fabriek voor houtbewerking aan de Ljouwerdyk te Akkrum.

Boppe: de tekening fan de te bouwen 'houtseagerij' foar Germen Yme Schilstra oan de Ljouwerterdyk.

Boven: de tekening van de te bouwen 'houtzagerij' voor Germen Yme Schilstra aan de Ljouwerterdyk.

Boppe: Priiskrante fan seage weinmakkershout fan Germ IJme Schilstra & Zn út 1931.

Boven: Prijscourant van gezaagd wagenmakershout van Germ IJme Schilstra & Zn uit 1931.


     De Akkrumer Houthandel en Zagerij (AHZ) oan de Ljouwerterdyk is fan maaie 1904. De oprjochter wie Gerben Ymes Schilstra, dy't troch syn soannenYme en Ulke opfolge waard. Doe kaam Gerben Schilstra. (soan fan Ulke) en dernei komt Bart Tieleman oan it roer (soan fan Margreet Schilstra, dochter fan Ulke Schilstra. Yn 1996 nimt Hayo Tieleman (soan fan Bart) de saak oer. Dit is de fiifde generaasje yn 117 jier (2021).

     De Akkrumer houthandel en zagerij (AHZ) aan de Ljouwerterdyk is van  mei 1904. De oprichter was Gerben Ymes Schilstra,die door zijn zonen  Ymes en Ulke werd opgevolgd. Toen kwam Gerben Schilstra (zoon van Ulke) en daarna was het Bart Tieleman (zoon van Margreet Schilstra) (Margreet was een dochter van Ulke Schilstra). Yn 1996 neemt Hayo Tieleman (zoon van Bart) de zaak over. Dit is de vijfde generatie in 117 jaar (2021). 

     Links oprjochter Gerben Schilstra (1861-1936) en rjochts de hjoeddeiske eigners Hayo en Gerry Tieleman.

     Links oprichter Gerben Schilstra (1861-1936) en rechts de huidige eigenaars Hayo en Gerry Tieleman.


Boppe: It hout leit te wetterjen yn de Kromme Knilles.

Boven: Het hout ligt te wateren in de Kromme Knilles.


Boppe; Wurknimmers fan de Akkrumer Houthandel en Zagerij.

Boven; Werknemers van de Akkrumer Houthandel en Zagerij.

     Oaren dy't dêr wurke hawwen: Evert Heeg, Hindrik Schouwstra en Klaas Kuipers.                                                                                                                             

     Anderen die er hebben gewerkt: Evert Heeg, Hindrik Schouwstra en Klaas Kuipers.


Under: Even yn de wurkpleats sjen mei Bart Tieleman en syn soan Hayo Tieleman.                                                                                                                                                                   Onder: even een kijkje nemen in de werkplaats met Bart Tieleman en zoon Hayo Tieleman.


Boven links; Bart Tieleman, rechts zoon Hayo en zijn partner Gerry van A.H.Z. 

Boppe-boven: Foto ca. 1970.

Boppe-boven: Artikel uit de Mid Frieslander van 2 augustus 2005.Under: In greep út it elektrysk ark.

Boven: Een greep uit het elektisch gereedschap.

De Kettingtakel

De zijkant van Blokbandzaag

 De blokband zaag.

De blokbandzaag.                                   De slijmachine voor lintzagen.                 De Herzaag.


Understeand in link nei de webside fan de Akkrumer Houthandel en Zagerij.

Onderstaand een link naar de website van de Akkkrumer Houthandel en Zagerij.


Boven 1932.

Boven 1950.

Boven 1959.