Dizze side lade, kin efkes duorje, want der stean in hiel soad bylden fan boeken op. Geduld aub.

Deze blz. laden, kan even duren, want er staan heel veel beelden van boeken op. Geduld aub.

    

Boeken yn 'e 'bibleteek fan Akkrum Ald & Nij.

Boeken in de 'bibliotheek' van Akkrum Ald & Nij.

 

 

Yn de bibleteek fan 'e Stifting Akkrum Ald & Nij stean in soad boeken oer de skiednis fan Akkrum, mar ek fan Nes, mei ferhalen oer fan alles en noch wat. Der binne in hiel soad. Jubileumboeken fan ferienings stean der tusken. Dichtbondels fan (âld-) Akkrumers. Boeken yn allerhanne foarm; lyts en grut, tsjok en tin, neam mar op. Ek in grut ferskaat oan ûnderwerpen as tinkboeken en notuleboeken fan Akkrumer ferienings. En ek jeugdoantinkens binne opskreaun yn boeken. Understeand in hiel breed skala fan boeken der't Akkrum en Nes yn beskreaun stean. It iene ferhaal noch moaier as it oare. Stik foar stik SPANNEND. En fansels kinne en meie de boeken oer fuotbaltrener Foppe de Haan fan Nes hjir net yn ûntbrekke. Ek in grut diel bestiet útboeken en boekwurkjes fan Ulbe Twijnstra's fabryk (ûnder mear jubilea). Boeken dy’tmar foar in part oer Akkrum of Nes gean, binne oantsjut mei (deel). Hawwe jo noch in boek, of witte jo noch in boek dat hjir net tusken stiet, mei (dêryn) in ferhaal oer
Akkrum? Lit it ús witte. (Sjoch hjirnjonken)

 

 

In de bibliotheek van de stichting Akkrum Ald & Nij staan veel boeken over de geschiedenis van Akkrum, maar ook van Nes, met verhalen over van alles en nog wat. Er zijn heel veel. Jubileumboeken van verenigingen staan ertussen, maar ookgedichtenbundels van (oud-) Akkrumers. Boeken in allerlei vorm. Klein en groot, dik en dun, en ook over heel gevarieerde onderwerpen, zoals gedenkboeken,notulen-boeken van Akkkrumer verenigingen, maar ook jeugdherinnneringen zijn geschreven en gedrukt. Onderstaand een breed scala van boeken waar Akkrum en Nes in voorkomen. Het ene nog mooier dan het andere. Stuk voor stuk spannend. En natuurlijk mogen boeken over voetbaltrainer Foppe de Haan uit Nes hier niet ontbreken. Een groot deel bestaat uit boekwerkjes van Ulbe Twijnstra's fabriek (oa. jubilea). Boeken die maar deels over Akkrum of Nes gaan, worden aangeduid met (deel). Heeft u nog een boek, of weet u nog een boek dat hier niet tussen staat, met daarin een verhaal over Akkrum? Laat het ons weten. (Zie hiernaast )


Under; Trije boeken njonken inoar, mei yn de rjochter kolom de omskriuwing fan de boeken.     

Onder; Drie boeken naast elkaar, met in de rechter kolom de omschrijving van de boeken.

Akkrum 'boeken' yn willekeurige folch- oarder.

 

Akkrum 'boeken' in willekeurige volg-  orde.

De measte gemeente- gidsen  fan Utingeradiel en Boarnsterhim  sitte yn it argyf fan Akkrum    Ald & Nij. ! ! !


       Understeand in stikmannich 'Publike verkopen, Zathe en Landen, Greidpleats en/ boerenhuizinge.

       Onderstaand meerdere 'Publike verkopen, Zathe en Landen, Greidpleats en/ boerenhuizinge.


D.V.D.'s  fan 'Akkrum'  1. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1987, 8.1.              50 minuten.

 2. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1987, 8.2.              58 minuten.

 3. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1989, 7.1.              65 minuten.

 4. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1989, 7.2.              25 minuten.

 5. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1991, 6.1.

 6. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1991, 6.2.              29 minuten.

 7. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1991, 5.1.

 8. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1991, 5.2.

 9. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1995, 2

10. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1995, 4.1.

11. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1995, 4.2.

12. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1998, 3.1.

13. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1998, 3.2.

14. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1999, 2.1.

15. Verder de DVD's feestavond van Juf Boerema Skoalle 1999, 2.2.

 

AKWADEI, 1997 opening - in gebruik stelling LEPPA-akwadukt,                     60 minuten.

Wim Anker ca. 2000, in gesprek met  . . .                                                         39 minuten.       

Early Bird, 23 februari 1991, 1.1  

Early Bird, 23 februari 1991, 1.2