"It âlde buertsje Finkebuorren. Yn 1880 komt pleats nr.16 fan it Floreenkohier yn oare hannen en wurdt de terp ferkocht oan in Walma, dy't him ôfgrave lit. Allinnich de foarhuzing bleau bewarre en stiet der no noch. (Sjoch hjirûnder). Dat ôfgraven fan de terp hie ta gefolch dat it leechste stik winterdeis ûnder wetter rûn en de namme "Walma's dobbe" krige. De bettere wetterôffier en it legere wetterpeil ha makke dat de dobbe weiwurden is. Walma liet efkes nei 1900 hjir huzen bouwe, dêr't doe yn Akkrum tige ferlet fan wie en sa ûntstie besuden de Trigreppel in nije buert, dy't yn de namme Vinkeburen of Vinkebuurt krige, mar offisjeel yn 1955 Finkebuorren kaam te hjitten. De namme sil te krijen ha mei in fûgel, mar neffens Kalma mear mei "finne" yn de betsjutting fan "greide", of ek wol "leech lân". (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

    

     Het oude buurtje Finkebuorren. In 1880 komt boerderij nr.16 van het Floreenkohier in andere handen en wordt de terp verkocht aan een zekere Walma, die deze laat afgraven. Alleen het voorhuis bleef bewaard en staat er nu nog. (Zie hieronder). Dat afgraven van de terp had tot gevolg dat het laagste deel 's winters onder water kwam te staan en de naam "Walma's dobbe" kreeg. De betere waterafvoer en het lagere waterpeil hebben gezorgd dat de dobbe verdween. Walma liet hier even na 1900 huizen bouwen, waar toen in Akkrum veel behoefte aan was en zo ontstond ten zuiden van de Trigreppel een nieuwe buurt, die de naam Vinkeburen of Vinkebuurt kreeg, maar officieel in 1955 Finkebuorren kwam te heten. De naam zal te maken hebben met een vogel, maar volgens Kalma meer met "finne" in de betekenis van "greide", of ook wel "leech lân". (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

Boppesteand It foarhûs fan de pleats dy't Walma yn 1880 ôfbrekke litten hat. No 2019 wennet Gerrit de Boer hjir noch. Hy hat hjir jierren in ynstallaasjebedriuw yn hân, dat troch syn soan oernaam is.

Boppe/boven: Foto © Rudie de Vries).

 Boppe/boven: Foto ca. 1960.                                         Boppe/boven: Bron Fan Fryske Groun. Juli 1931.

Boppe/boven: Finkebuorren efterkant. Om 1960 hinne?

Boppe/boven: Efterkant Finkebuorren mei Janet Bakker en Simon en Eric Vis yn 1971.


Boppe: It wenhús en skuorre fan de bruorren Dijkstra. (Foto om 1965 hinne).

Boven: Het huis en schuur van de gebroeders Dijkstra. (Foto ca. 1965).


Troch op ûndersteand plaatsje de klikken, komme jo op de side fan "Delpher".

Door op onderstaand plaatje te klikken, komt u op de site van "Delpher".


      Understeand in keapacte út 1933: "Een woonhuis met erf en bleekveld, nabij de Driegreppel op Vinkeburen te Akkrum".  (2019 Finkebuorren 3, Hûs fan Jan Hollander. Mei tank oan © Jan Hollander).

      Onderstaand een koopakte uit 1933: "Een woonhuis met erf en bleekveld, nabij de Driegreppel op Vinkeburen te Akkrum". (2019 Finkebuorren 3, Hûs fan Jan Hollander. Mei tank oan © Jan Hollander).

Boppe: Klik op ôfbylding foar fergrutting.                             Boven:  Klik op afbeelding voor vergroting.