Yndustry yn Akkrum en Nes ferdwûn.

Understeand in oersjoch fan de Akkrumer yndustry.

 Foar mear sjoch folchjende siden. (submappen).

Industrie in Akkrum en Nes verdwenen.

Onderstaand een overzicht van Akkrumer industrie.

Voor meer kijk volgende pagina,s. (submappen).

Boppe: de âlde Friese Coöperatieve Exportslachterij (F.C.E.) oan de Boarnsterdyk.

Boven: de oude Friese Coöperatieve Exportslachterij (F.C.E.) aan de Boarnsterdyk.

Boppe: Ulbe Twijnstra's moalfabryk (U.T.) oan de Polsleat.

Boven: Ulbe Twijnstra's meelfabriek (U.T.) aan de Polsleat.

Boppe: Van Woerden's Kaasexport en Groothandel oan de Galemaleane.

Boven: Van Woerden's Kaasexport en Groothandel aan de Galemaleane.

Boppe: G.S. Ruiter reedfabryk oan de Buorren/Mounedyk.

Boven; G.S. Ruiter schaatsenfabriek aan de Buorren/Mounedyk.

Boppe; Nijdam Schaatsen Akkrum (N.S.A.) op Nes.

Boven; Nijdam Schaatsen Akkrum (N.S.A.) op Nes.

Boppe; de jachtwerf H.E. Wester mei Oost Wedman Akkrumer jollen oan de Meinesleat.

Boven; de jachtwerf H.E. Wester met Oost Wedman Akkrumer jollen aan de Meinesleat.

Boppe; Tabaksfabryk De Hoop van R.P. Tulner (earder H.F. Kuipers) oan it Heechein.

Boven: Tabaksfabriek De Hoop van R.P. Tulner (eerder H.F. Kuipers) aan het Heechein.

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.