Wat jildt foar de G.S. Ruiterstrjitte, jildt ek foar de Sake Visserstrjitte yn it Hemmenplan, dêr't de gemeenteried de neitins oan de bekende feehâlder en priiswinner mei dravers yn de earste helte fan de 19e iuw mei libben hâlde wol. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

    

      Wat geldt voor de G.S. Ruiterstrjitte, gelt ook voor de Sake Visserstrjitte in het Hemmenplan, waarmee de gemeenteraad de herinnering aan de bekende veehouder en prijswinnaar met dravers in de eerste helft van de 19e eeuw levend wil houden. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


Boppe: De Sake Visserstrjitte is noch fier fuort. 1931.

Boven de Sake visserstrjitte is nog ver weg. 1931.

Boppe: De Sake Visserstrjitte yn 1994.                                  Boven: De Sake Visserstrjitte in 1994.Boppe/boven: Sake Visserstrjitte met speeltuin 't Binnemapleintsje'. (Foto: februari 2020).