Wat jildt foar de G.S. Ruiterstrjitte, jildt ek foar de Sake Visserstrjitte yn it Hemmenplan, dêr't de gemeenteried de neitins oan de bekende feehâlder en priiswinner mei dravers yn de earste helte fan de 19e iuw mei libben hâlde wol. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

    

      Wat geldt voor de G.S. Ruiterstrjitte, gelt ook voor de Sake Visserstrjitte in het Hemmenplan, waarmee de gemeenteraad de herinnering aan de bekende veehouder en prijswinnaar met dravers in de eerste helft van de 19e eeuw levend wil houden. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


    Boppe: It wie echt Sake Visser dy sels del kaam op  syn hynder de Nette, om de strjitte dy't nei him ferneamd wie, offisjeel te iepenjen op sneon 3 septimber 1988. (Foto's: Pier van der Heide).

    Boven: Het was echt Sake Visser dy zelf lamgs kwam op zijn paard de Nette, om de straat die naar hem zelf vernoemd was, officieel te openen op zaterdag 3 september 1988. (Foto's: Pier van der Heide).


  Boppe-boven: Bouwrijp maken van uitbreidingsplan de Hemmen, Sake Visserstrjitte1984-1985.


Boppe: De Sake Visserstrjitte is noch fier fuort. 1931.

Boven de Sake visserstrjitte is nog ver weg. 1931.

Boppe: De Sake Visserstrjitte yn 1994.                                  Boven: De Sake Visserstrjitte in 1994.


  Boppe-boven: Speeltuin It Binnemaplein aan de Sake Visserstrjitte in 2020.


Boppe-boven: Ondanks Corona toch nog een klein beetje PalmSnein aan de Sake Visserstrjitte.             (Foto: © Jannie Hof-Wieringa, 2020) .


Boppe/boven: Sake Visserstrjitte met speeltuin 't Binnemapleintsje'. (Foto: februari 2020).

Boppe-boven: Sake Visserstrjitte  aan de waterkant (Leppedyk)  Augustus 2021 © Appie Kamstra.

Boppe-boven: Sake Visserstrjitte  aan de waterkant.  September 2021 © Appie Kamstra.

Boppe-boven: Sake Visserstrjitte bij avond  december 2021 © Appie Kamstra.


     Met dit regenachtige weer even in mijn fotoboeken gedoken, het kan nog erger! Op 5 augustus 2002 hadden we 's middags een hoosbui met als gevolg dat de Sake Visserstrjitte in een riviertje veranderde! (Foto: © Jannie Hof-Wieringa)

Met de enorme regenbui vanmiddag stond de Sake Visserstrjitte blank! (Foto: © Jannie Hof-Wieringa).

 Boppe-boven: 2008. 

  Boppe-boven; 2008.  

  Boppe-boven:  2008.  

Onder foto's © Google streetview

Boven foto's © Google Streetview


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.