Vraag en aanbod

Nov. 2019:  Hawwe jo noch âlde dia's of negativen der't jo graach foto's fan ha wolle ??

Akkrum Ald en Nij docht  dat ek foar jo !!

Freechje dernei op neiststeand formulier en klik op Verzenden!

Dan meitsje wy der in moai pryske fan.

Der binne ferskate frames foar allelei formaten negativen en dia's.

 

Nov. 2019:  Heeft u nog oude dia's of negativen waar u  graag foto's van zou willen hebben ??

Akkrum Ald en Nij doet dat óók voor u !!

Vraag ernaar op naaststaand formulier en klik op Verzenden!

Dan maken wij er een mooi prijsje van.

Er zijn verschillende frames voor allelei formaten negativen en dia's.

12-6-2019:  Wa wol meiwurkje om in sub-map -yn oerlis- te meitsjen mei tekst en foto's ??   Misskien jo eigen strjitte ??  

Folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

12-6-2019:  Wie wil meewerken om in sub-map -in overleg- te maken met tekst en foto's ??   Misschien uw eigen straat ??  

Vul  dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.

Wie kan ons helpen???

Beste minsken, takkom jier, 2020, is it 75 jier lyn dat wy út hannen fan de Dútske besetter, befrijd binne troch de Kanadezen. (Regement Prinsess Louise Fuseliers). Wy fan Akkrum Ald en& Nij wolle dan graach in krante of in boekje meitsje oer de oarloch en de befrijding en befrijders. Dat kin yn de breedste sin fan it wurd. Der binne wol foto's makke fan Akkrumers mei befrijders. Of miskien hat immen noch in ferhaal lizzen, dat nei dizze generaasje wei wurd. Koartlyn hearde ik dat der yn 1945 in film en foto's makke binne mei in reis fan Akkrum nei Appelskea mei Akkrumers en Kanadeeske befrijders. Dat moat west ha yn de twadde helte fan 1945. Wa hat dizze film of foto's of wyt wa dy film en foto's wol hat. Wy soene der graach mear fan wite wolle. Wa kin ús helpe???

Beste mensen, Volgend jaar, 2020, is het 75 jaar geleden dat wij uit handen van de Duitse bezetter, bevrijd zijn door de Canadezen. (Regement Prinsess Louise Fuseliers). Wij van Akkrum Ald & Nij willen dan graag een krant of een boekje maken over de oorlog en de bevrijding en bevrijders. Dat kan in de breedste zin van het woord. Er zijn wel foto's gemaakt van Akkrumers met bevrijders. Of mischien heeft iemand nog een verhaal liggen, dat na deze generatie verloren gaat. Kort geleden hoorde ik dat er in 1945 een film en foto's zijn gemaakt met een reis van Akkrum naar Appelscha met Akkrumers en Kanadese bevrijders. Dat moet zijn geweest in de twede helft van 1945. Wie heeft deze film en/of foto's of weet wie die film en foto's wel heeft. Wij zouden  er graag meer van willen weten.  Wie kan ons helpen???

Fraach en oanbod.    -   Vraag en aanbod.

 OPROP.                     -                OPROEP.

Beste Minsken. Der binne yn juny 2018 tûzenen foto's makke fan 'Meet Me At The Fountain'. Graach wolle wy jo fersykje om foto's fan it grutte Akkrumer feest 'Meet Me At The Fountain; (MMATF) nei ús op te stjoeren, foardat se wei wurde. Wy fan Akkrum Ald & Nij sille se mei alle soarch argivearje, tegearre mei de foto's fan oare fotografen dy’t wy al krigen hawwe, mei jo namme dêrby fermeld. Sadat we oer bygelyks 50 jier in moaie searje foto’s sjen litte kinne op in iepenbiere jûn. Folje it formulier hjirnjonken yn en klik op VERSTUUR. Alfêst tige tank!

Beste mensen. Er zijn in juni 2018 duizenden foto's gemaakt van 'Meet Me At The Fountain'. Wij willen U graag verzoeken om foto's van het grote Akkrumer festijn 'Meet Me At The Fountain' (MMATF) naar ons op te sturen, voordat ze in het niets verdwijnen. Wij van Akkrum Ald & Nij, zullen ze met grote zorg argiveren, samen met de foto's van andere fotografen die we al eerder kregen, met daarbij uw naam, zodat wij over bijvoorbeels 50 jaar een mooie serie foto's kunnen tonen op een openbare dorpsavond. Vul het formulier hiernaast in en klik op VERSTUUR . Alvast bedankt!  

Boppe; Foto juni 2018, (mei tank oan Koos van der Schaaf).

Boven; Foto juni 2018, (met dank aan Koos van der Schaaf).


Vraag, aanbod & ruilen van

boeken, ansichtkaarten en foto's.

 

We hawwe by de Stifting ek noch in pear boekjes fan/oer Akkrum dûbel.
Dy ferkeapje wy foar de pot fan de Stifting,
om sa wer oare nijsgjirrige dingen oan keapje te kinnen.
    Binne jo ynteresearre? Mail dan nei: piervanderheide@gmail.com   

            

Wij hebben bij de stichting Akkrum Ald en nij nog enkele boekjes dubbel.
Die verkopen we voor de pot van de Stichting,
om zo weer andere interessante dingen aan te kunnen kopen.
   Bent u geïntereseerd? Mail dan naar: piervanderheide@gmail.com               

 

Se binne der noch: de Simmer 2000 kwartetspullen.
As jo stiper wurde krije jo no in kwartet fergees.
By oankeap fan in Akkrumer boekwurkje
krije jo in Simmer 2000 kwartet fergees..

 

Ze zijn er nog: de Simmer 2000 kwartetspellen.
Wanneer u donateur wordt, krijgt u een kwartet gratis.
Bij aankoop van een Akkrumer boekwerkje
krijgt u een Simmer 2000 kwartet gratis.

Hjirboppe in soad fan de earste Pompebleden. It pompeblêd wie it húsblêd fan Leppehiem. Wy ha hast alles fan 1977 oant en mei 1997 dûbel. Wa hat belangstelling? De lytse oranje Pompebleden binne de earsten fan 1977.

Dizzen binne fersein.

Hier boven veel van de eerste 'Pompebleden'. Het pompeblêd was het huisblad van 'Leppehiem'. Wij hebben bijna alles compleet dubbel. (Er missen in paar). In de periode van 1977 tm.1997.

Wie heeft belangstelling? De kleine oranje Pompebleden zijn de eersten van 1977.

De prijs? €. GRATIS . . . en . . . u krijgt er ook nog een Simmer 2000 kwartet gratis bij.

Sa as boppesteand boekje (read) fan de taljochting op de toponimen fan Akkrum en Nes. €.6,00

Zoals bovenstaand boekje (rood) met toelichtingen op de toponimen van Akkrum en Nes. €.6,00

Boppesteand is de Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân. 1640-1832.              Diel 6, Raerderhim en Utingeradiel. (LET OP; D'r is mar ien).                                  VERKOCHT           €. 20,00

Bovenstaand is de kadastrale en Prekadestrale Atlas van Friesland.1640-1832.             Deel 6,

Raarderhem en Utingeradeel. (LET OP; Er is maar één).                             VERKOCHT           €. 20,00


Earst ûndersteand efkes de 5 nije boeken, der 't wy noch wol in pear fan ha, en dy 't noch wol te keap binne foar €.12,50 it stik.

Eerst onderstaand even de 5 nieuwe boeken, waar wij noch wel een paar van hebben, en die nog te koop zijn voor €.12,50 per stuk.

En ûndersteand de twaddehânske boeken te keap binne. De priis (it stik) stean derûnder per rige fan trije boeken/boekjes fermeld.

En onderstaand de tweede hands boeken die te koop zijn. de prijs (per stuk) staan eronder per rij van drie boeken/boekjes vermeld.

Boppesteand trije boekjes  oer; 'Een Afscheidswoord aan Folkert Kuipers en zijn familie'.  meerdere kearen dûbel.                                                                                                                                á €.5,00

'Rondom Zadeldak en spits', met print er op naar een tekening van J. Stellingwerf uit 1722.         €.5,00

'Hasper een lied voor de wereld'   met daarin  een portret van Hendrik Hasper.                             €.5,00

'Frikkedillen1 ', Oan de âlde Trijegreppel. (meerdere eksumplaren) Rymkes, teltsjes en foardrachten  fan Willem Johannes Koopmans.                                                                                                      á €. 7,50.

Oan it Heechhout (meardere eksumplaren) ek fan Willem Johannes Koopmans.  (Ferkocht)  á €. 7,50.  

'Frikkedillen' libben en wurk fan de Akkrumer Doarpsdichter Willem Joh. Koopmans. 

De nije (rjochts). (Dizze boeken binne noch nij.) Boppe rjochts is beskeadige.     Fan €.12,50 no €.10,00.

Boppesteand trije Akkrum boekjes; De "Akkrumer Almanak" fan Merten Bakker.  (2x)                 €. 7,50

Yn 'e midden; "Sporen van geluk" fan Jaap de Vries.                                                (Ferkocht)  €. 7,50.

Rjochts 'Akkrum yn âlde ansichten", fan Tjitte de Wrede en Merten Bakker.                                 € 7,50

Boppe links ''Akkrum yn âlde ansichten", fan Tjitte de Wrede en Merten Bakker.  VERKOCHT    €. 7,50

Boppe midden ''Akkrum yn âlde ansichten'' Utjûn; AA&N, 1982. meardere.                               

 

Boppe rjochts; "9 Ferhalen fan it Bûthúsbankje. 2016.                                                                    €.1,00

Boven links: Kent u ze nog  . . .  Die van Akkrum? fan Atze de Vries.                                         €.7,50

Boven rechts: Alde Doarpsgesichten 2 van Oepke Santema. 1971.                                            €.7,50

Boppe links; "It doarp fan Anne" fan Jant Visser-Bakker. 1991. (bytsje skoansearre)                     €. 4,00

Boppe midden; Herdruk Nij."Alle minsken binn' myn broerren!" fan Akkrum Ald & Nij.                  á €. 5,00

Rjochts; rjochts; "Luidklokken, klokluiden en klokstoelen" (deel Nes).                        VERKOCHT  €. 2,50

  • Links boppe; "Friesland leren kennen"   Midden Friesland,                                                      €. 1,00
  • Midden boppe; U.Twijnstras Oliefabrieken, 1887-1927.   40 jier yn foto's. (1 stiks)             á €. 12.50
  • "Rjochts boppe; Toponymy fan Akkrum en Nes". 1982. Bytsje wetterskea.                    (2x) á   €.7,50

Links boppe; Voarúwt 1892 - Foarút 1987,       jaar ijsclub.  (1987)          2 eksumplaren.  p.st    €.10,00

Midden boppe; Voarúwt 1862 - Foarút 2012,   jaar ijslub.    (2012)                                                €. 5,00

Rjochts boppe; Hartstikkene Foppe de Haan.                                                                                €. 7,50

Links boppe; "Alle minsken binn' myn broerren".                                                                 (Nij)   €. 12,50 

Midden boppe; "It riedsel fan trijebulten".                                                                                        €. 7,50

Rjochts boppe; "Ut 'e Lapekoer".                                                                                                     €. 3,00

Links boppe; "De provincie Friesland".                                                                                            €. 7,50

Midden boppe; "Friesland en zijn 44 gemeenten".                                                                          €. 7,50

Rjochts boppe; "Fryske Folksdichters".                         (mei W.J. Koopmans)                                €. 7,50

Boppe, Links: Boerderijen van Nes.                                                                                €.7,50                  Boppe, Midden: Nes door de eeuwen heen.                                                                   €.7,50                     Boppe Rechts: Akkrumer Almenak.                                                                   VERKOCHT €.7,50          

Boppe Links:           Winter ''62-''65. Gemeente Utingeradeel.                                            €. 12,50              Boppe Rjochts:       UT brokjes. 75 jier UT mei foto's.                                                         €. 7,50 

Boppe links:        A krom, slordig reuzenwerk?                                                                             €. 7,50     Midden:               FK. Mastklimmen Akkrum.                                                                                €. 2,50     Boppe rjochts:           


En Ja, we ha ek kaarten fan âld  Akkrum Dûbel en te keap OF te rueljen,

Links boppe; In moaie geve ûnbeskreaun kaart fan It Bregegat fan (rûn 1900).      VERKOCHT   €12,50

Midden boppe; In ferstjoerde kaart fan it Heechein, mei in beskadeging boppe. (rûn1908)             €.7,50

Rjochts boppe; in ferstjoerde glânskaart  fan Coopersburg (rûn 1938).                                           €. 3,00

Links boppe; Ferstjoerde kaart sjoen fanôf Sechstjenhúzen rjochting Nes.  (rûn 1922).                  €. 7,50 

Midden boppe; Dit is ek de Boarsnsterdyk, ferstjoerd en sjoen fanôf no it viadukt rjochting Akkrum. (rûn 1920).                                                                                                                                                €. 7,50

       Wy hawwe ek noch wol aerdige ferskate, bûbele plaatsjes fan de âlde ''Fan Fryske Groun'' fan Akkrum. (Meast jierren ''30). Freegje dernei fia it formulier rjochtsboppe. Of mail nei:  piervanderheide@gmail.com

       Wij hebben ook nog veel  verschillende dubbele plaatjes uit de oude "Fan Fryske Groun" van Akkrum. (meest jaren "30) Vraag ernaar via het formulier rechtsboven. Of mail naar:  piervanderheide@gmail.com