Fryske achternammen                 troch Anne Dykstra.

 

        Understeand in link foar it downloaden fan it powerpoint presintaasje oer de Fryske achternammen mei de  betsjutting.

Dizze presintaasje is jûn tidens de iepenbiere jûn op 20 novimber 2019 yn Leppehiem.

        Onderstaand een link voor het downloaden van de powerpoint presintatie over de Friese  achternamen met de  betekenis.

De Powerpoint presintatie is gegeven tijdens de "dia-avond" op 20 november 2019 in Leppehiem.


Achternammen AAN
PowerPoint – 9,9 MB 824 downloads