De Jokwei is in nije strjitte yn Akkrum-east, dy't fan it Melkerspaad nei de Mienewei rint. Yn de fiiftiger jierren ûntstiene hjire inkele strjitten, der't de Kommisje de nammen foar ûntliende oan it boerebedriuw, foarst, om't it lân de jieerren troch by de pleats, dy't hjir stien hat, hearde en twad, om't it bûterfabryk en de F.C.E. (agraryske yndustry) dêr beide fêstige wienen. Dêrom ek de namme De Jokwei. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

       De Jokwei is een nieuwe straat in Akkrum-oost, die van het Melkerspaad naar de Mienewei loopt. In de vijftiger jaren zijn hier enekele straten ontstaan, waar de Kommisie de namen voor ontleende aan het boerebedrijf, ten eerste, omdat het land door de jaren bij de boerderij, die hier gestaan hebben, hoorde en ten tweede, omdat de zuivelfabriek en de F.C.E. (agrarische industrie) daar beide gevestigd waren. Daarom ook de naam De Jokwei. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Boppe/boven: 1957.       Hjir fine jo it bylangrykste nijs oer de J.B.S. In folslein ferhaal oer de Juf  Boerema Skoalle kinne jo letter fine ûnder it kopke 'Onderwijs'. Ek op dizze webside.

       Hier vind u het belangrijkste nieuws over de JBS. Het hele verhaal over de Juf Boerema School kunt u later vinden onder het kopje 'Onderwijs'. Ook op deze website.


Boppe: Iepening J.B.S. oan de Jokwei 1 troch Juf Griet Boerema (ûnder de poarte). Foto; April 1964.

Boven: Opening J.B.S. aan de Jokwei 1 door Juf Griet Boerema (onder de poort). Foto: April 1964.     Boppe: Snert ite op 't skoalplein fan de Juf. Boeremaskoalle yn 1979, doe Stifting Welgelegen 50 jier bestûn. Yn dat jier wie der in feestwike yn Akkrum. De Jokwei hie as tèma de alvesteden(tocht). 


   Boppe-boven: Luchtfoto van de Jokwei in 2008.
Boppe: Inkele wenningen te keap oan de Jokwei.    Boven: Enkele woningen te koop aan de Jokwei.


Boppe: Inkele bedriuwen ea oan de Jokwei.               Boven: Enkele bedrijven ooit aan de Jokwei.


Boppe; Jokwei J.B.S. 2007. De skoalle yn folle gloarje.


Under: En dan yn mrt. 2013 wurdt de 'brede skoalle' dochs in feit, en wurdt de J.B.S. ofbrutsen.

Onder: En dan in mrt. 2013 wordt de 'brede school' eindelijk toch een feit, en wordt de J.B.S. afgebroken.

Boppe: De sloop fan de Juf Boerema Skoalle yn folle gong yn maaje 2013. (Foto's ©Pier van der Heide).

Boven: De sloop van de Juf Boerema Skoalle in volle gang in mei 2013. (Foto's © Pier van der Heide).

Boppe; Jokwei september 2014. De skoalle is sloopt/ôfbrutsen en de grûn egalysearre.

Boven:Jokwei september 2014. de schoolis afgebrokenen de grond geëgaliseerd.


       Boppe: Jo ha fan dy tiden dat je better efkes earne oars weze kinne, sa as 14 sept. 2014. (Sjoch boppe mar ek ûnder . . .).

       Boven: Je hebt van die momenten dat je beter ergens anders kan zijn zoals 14 sep. 2014. (Zie boven maar ook onder . . .).


      Boppe: Twa kear wetteroerlest tidens it graven foar it oanlizzen fan nije riolearring oan de Jokwei yn sept 2017. Derneist ek noch gas lekaasjes yn 'e strjitte.

       Boven: Twee keer wateroverlast tijdens het graven voor het aanleggen van nieuwe riolering aan de jokwei in september 2017. Daarnaast ook nog gaslekages in de straat.

Boppe: It ree meitsjen fan de bouput.                      Het gereedmaken van de bouwput.


Boppe en ûnder: Jokwei skoalplein J.B.S. is feroare yn in 'bouput'. (Foto; Google maps 2017).

Boven en onder: Jokwei schoolplein JBS is verandert in 'bouwput'. (Foto: @ my Drone, 2017).

Boppe/boven: © Akkrum.NetFerboutekeningen, Verbouwtekeningen

   Boppe-boven: Het bouwen van 10 woningen aan de Jokwei 2 tm 14. (1962)


   Boppe-boven: Plan voor het bouwen van 7 woningen aan de Jokwei 2-14. (1962)


  Boppe-boven links: Uitbreiding van een woning voor de heer Smilde aan de Jokwei 2. (1979)

  Boppe-boven midden: Uitbreiding van een woning voor de heer van Zwol aan de Jokwei 4. (1976)

  Boppe-boven rechts: Uitbreiding van een woning  voor de heer Mintjes aan de Jokwei 10. (1972)


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.