It Dwerspaed is it stikje yn de 'nijbou', besuden de Trigreppel, dat de ferbining foarmet tusken Sinnebuorren en de Ulbe Twijnstrawei. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

 

     Het Dwerspaed is het stukje in de 'nieubouw', ten zuiden van de Trigreppel, dat de verbinding vormt  tussen Sinnebuorren en de Ulbe Twijnstrawei. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes van Merten Bakker.1982).


  Under en boppe: Yn in iepen karre helle Pieter van Kalsbeek it ôffal op. (© Aldert Hoogeveen).

  Onder en boven: In een open kar haalt Pieter van Kalsbeek het afval op. (© Aldert Hoogeveen).


   Boppe-boven: Gezicht op oa. het Dwerspaed links. (Foto: © Schaper 21-2-1962)


  Boppe: Hjir yn jannewaris 2011 binne de fjouwer wenningen rjochts oan it Dwerspaed noch bewenne. 

  Boven: Hier in januari 2011 zijn de vier woningen rechts aan het Dwerspaed nog bewoond. (© Google)


  Boppe-boven: De sloop is ingezet.; De helf van de wooningen is al afgebroken, 17-11-2015.


  Boppe-boven: Foto Dwerspaed oktober 2021 © Appie Kamstra.


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.