Personalia & Groepen.

Op dizze side sjogge we in soad bekende Akkrumers en Neskers. Sawol yndividueel
as yn groepsferbân. Allegearre minsken dy’t wat betsjutten hawwe yn of foar Akkrum.
De iene wat mear as de oare. Mar wol allegearre Akkrumers of Neskers dy’t op ûnderskate mêden gâns út ‘e wei set hawwe.

Op deze pagina zien we veel bekende Akkrumers en Neskers. Zowel individueel als
in groepsverband. Allemaal mensen die iets betekend hebben in of voor Akkrum. De
een wat meer dan de andere. Maar wel allemaal Akkrumers of Neskers die op velerlei gebied veel hebben gedaan.

Frank H. Cooper - Folkert H. Kuiper. (Coopersburg).    Suster Synes van der Vegt. (Welgelegen).

Jan de Vries?, Willem Vis, ?, Durk Henstra.     Siz it mar....,    Zeg het maar....

Boppe/Boven; Jurjen van der Veen oan de Ljouwerterdyk.                       

Boppe: Boven: Tiemen en Griet de Groot met zoon Folkert rechtsonder.

Boppe; Pake Eise Hof en syn lytse pakesizzer Eise op it sportfjild by jachtwerf Oost.

Boven; Pake Eise Hof en zijn kleinzoon kleine Eise op het sportveld bij jachtwerf Oost.

Boppe; SkuonmakkerJaring Grassoo en syn heit Bouke Grossoo.

Boven; SchoenmakerJaring Grassoo en zijn vader Bouke Grossoo.

 

Boppe/Boven; Jelle Hoekstra?, Piet Huizinga en Douwe Osinga.

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.