Winkelbestanden enz.

      Akkrum hat troch de jierren in grut ferskaat hân oan winkels en oare bedriuwichheid as fabriken, hoareka, weinmakkers, smidterijen, mounders, molkboeren, oare beroppen en gean sa mar efkes troch. Mar ek in grut ferskaat oan ferfiermiddels as hynder en wein mar ek hûnekarren, karriders en auto's en bussen. Dat soart fan ûnderwerpen kinne jo hjir ek fine yn ferskate (sub)-siden.                                                                                        Foar Akkrumer yndustry sjoch Industrie ûnder Doarpshistory.

     Akkrum heeft door de jaren een grote variatie aan winkels en andere bedrijvigheid gehad als fabrieken, horeka, wagenmakers, smederij, molenaars, melkboeren, andere beroepen en ga zo maar even door. Maar ook een grote variatie aan vervoermiddelen als paard en wagen maar ook hondenkaren, karrijders en auto's en bussen. Dat soort van onderwerpen kunt u hier ook vinden in verschillende  (sub)-mappen.                                       Voor Akkrumer industrie zie Industrie onder Dorpshistorie.


Boppe: It alde doarpslogo fan de jierren '80 fan de W.H.I.N. Akkrum.

Boven: Het oude dorpslogo van de jaren '80 van de W.H.I.N. Akkrum.


Uit 'Het Klaverblad' 1970.