Yn de 'nijbou' fan it Hemmenplan binne in stikmannich strjitten ferneamd nei âld-Akkrumers. Ien fan dy strjitten hat de namme krigen fan G.S. (Geert Stevens) Ruiter, de man fan "GS Ruiter redens". (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

     In de 'nieuwbouw' van het Hemmenplan zijn een paar straten vernoemd naar oud-Akkrumers. Een van die straten heeft de naam gekregen van G.S. (Geert Stevens) Ruiter, grote man van "G.S. Ruiter schaatsen". (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

Boppe: Rjochts op boppesteande foto in diel fan de G S. Ruiterstrjitte. (Foto: © Aerophoto Eelde,1975).

Boven: Rechts op bovenstaande foto een deel van de G S. Ruiterstrjitte.(Foto: © Aerophoto Eelde,1975).