Yn de nijbou fan it Hemmenplan binne in stikmannich strjitten neamd nei âld-Akkrumers. Ien fan dy strjitten hat de namme krigen fan Suster van der Vegt, de stiftster fan "Welgelegen". (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     In de nieuwbouw van het Hemmenplan zijn een paar straten genoemd naar oud-Akkrumers. Een van die straten heeft de naam gekregen van Suster van der Vegt, de stichtster van "Welgelegen".  (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Boppe: De Sr. van der Vegtstrjitte is noch hiel fier fuort. (Foto: © KLM Aerocarto bv. 1931).

Boven: De Sr. van der Vegtstrjitte is nog heel ver weg. (Foto: © KLM Aerocarto bv. 1931).

Boppe: Er wurdt wurke oan de Sr. van der Vegtstrjitte. (Foto: © KLM Aerocarto bv. 1975).

Boven: Er wordt gewerkt aan de Sr. van der Vegtstrjitte. (Foto: © KLM Aerocarto bv. 1975).

Boppe; De Sr. van der Vegtstrjitte moat foar in grut part noch boud wurde. (Foto: Deltha-Phot.1975).

Boven: De Sr. van der Vegtstrjitte moet voor een groot deel nog worden geboud. (Foto: Deltha- Phot.1975).


  Boppe-boven: Bouwrijp maken van uitbreidingsplan de Hemmen, 1984-1985.


Under: De buurt Suster van der Vegtstrjitte hat in soad mei wetteroerlêst te krijen. It rijoel kin it net ferwurkje.

Onder: De buurt  Suster van der Vegtstrjitte kamt lang met wateroverlast. Het  riool kan het niet snel verwerken.

Boppe/boven:© LC.15-9-1998.

   Boppe: De wenning "De Punt" fan de famylje Thijs Menger yn 1986.

   Boven: De woning "De Punt" van de familie Thijs Menger in 1986.


Boppe/boven: Verbouw Leppehiem 1991. (Foto: © Jelle van Kampen).

  Boppe-boven: De Suster van der Vegtstrjitte nog onbebouwd. (Foto: © Kees Middendorp).


            Under-onder: Foto's Sr. van der Vegtstrjitte                 © mei 2021.


Boppe-boven; © mei 2021.

  Boppe & ûnder/boven & onder: Sr. van der Vegtstrjitte  2008.

Boven en onder: 2008.   

Onder en boven: 2008. 

  Boppe-boven; 2008.  

  Boppe-boven: 2008.