Hjir njonken kinne jo de Nijsbrief 1a,

(ûnder) delhelje/downloade.

 

NIJSBRIEF nûmer 1a, jan. 2019
Afbeelding – 807,5 KB 668 downloads

Side 2.                        Nijsbrief Stifting Akkrum Ald & Nij.                         Nûmer 1

ûndersteand in ynstjoerd stik yn 'e L.C.  troch Jan Calsbeek en Pier van der Heide.

Boppestesnd; In prachtich âld plaatsje fan de mole op de Leppedyk, dy't der spitigernôch net mear  is.

Der wie it ôfrûne jier in soad nijs yn it rûntsje fan AA&N.

          Wisten jo begelyks;

 • . . . dat der in groei yn it tal stipers sit?
 • . . . dat wy meardere skinkingen fan aerdich guod krigen ha?
 • . . . dat ús mentor Jan Calsbeek in moai ynstjoerd stik yn 'e L.C. <  < stean hân hat?
 • . . . dat de stuollen yn de regintenkeamer op 'e nij oerklaaid binne?
 • . . . dat d'r foly op 'e rúten sit om de sinne te kearen?
 • . . . dat wy by de Aldheids Feriening Stienwyk west ha mei ús aktive stipers?
 • . . . dat Theo Mast in moai buordsje mei útlis by de sinnewizer setten hat? 
 • . . . dat der wer in krystbeam yn 'e tún fan Coopersburg stiet?
 • <  < (Tank Douwe en Theo.)
 • . . . dat de túnklup wer moai wurk dien hat?
 • . . . dat sy snert iten ha yn 'e regintenkeamer?
 • . . . dat jo ek in rûnlieding krije kinne yn de regintenkeamer en it mausoleum?
 • . . . dat it boek; "Alle minsken binn' myn broerren" op 'e nij útjûn is?
 • . . . dat wy mei in webside dwaande binne?
 • . . . dat we minsken sykje dy't teksten úttype wolle?
 • . . . dat der boeken dûbeld binne yn 'e bibleteek fan AA&N?
 • . . . dat jo dy keapje kinne foar in pear sinten?
 • . . . Dat we foar dat jild wer oare oankeapen dwaan kinne?