It stik fan de Ryksstrjitwei fan Akkrum nei de Ald Skou wurdt oantsjut as Ljouwerterdyk, dy't yn 1829 ree kaam. Yn haadsaak is der oanlein oer de âlde Slachte: allinnich by Meskenwier snijd der de bochten fan de Slachte ôf en giet rjocht út tusken de pleatsen troch. Yn 1955 is dit ein dyk offysjeel beneamd mei de namme de Ljouwerterdyk. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

     Het stuk van de Ryksstrjitwei van Akkrum naar de Ald Skou wordt aangeduid als Ljouwerterdyk, die in 1829 gereed kwam. In hoofdzaak is deze aangelegd over de âlde Slachte: alleen bij Meskenwier snijd deze de bochten van de Slachte af en gaat recht uit tussen de boerderijen door. In 1955 is dit stuk weg officieel benoemd met de naam de Ljouwerterdyk. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

   Boppe: De Ljouwerterdyk sjoen fan de Noardkant ôf rjochting sintrum.

   Boven: De Ljouwerterdyk vanaf de noordkant richting het centrum.


     Boppe: As jo Ljouwerterdyk sizze dan sizze jo eins ek Coopersburg. As jo fan Jirnsum ôf Akkrum ynride, sjogge jo fuort oer de brege links it prachtige gebou Coopersburg. De trots fan Akkrum. In gebouw dat yn 1900 ta stân kaam is troch in jildlike stipe fan Folkert Harmen Kuipers. (Mear oer Coopersburg ûnder de kop fan 'Historische gebouwen').

     Boven: Als je Ljouwerterdyk zegt, zeg je eigenlijk ook Coopersburg. Als je van Jirnsum af Akkrum inrijdt, zie je direct over de brug links het prachtige gebouw Coopersburg. De trots van Akkrum. Een gebouwde in 1900 tot stand is gekomen door de financiele steun van Folkert Harmen Kuipers. (Meer over Coopersburg onder de kop van 'Historische gebouwen').

 


     Understeand ien mei fan de âldste foto's út it argyf fan de Stifting Akkrum Ald en Nij. It betreft hjir taskôgers oan de Ljouwerterdyk, mei de iepening fan Coopersburg yn maaje 1901. Nettsjinsteande it reinwetter in soad minsken oan de igge fan de fiver fan Coopersburg oan de Ljouwerterdyk.

     Onderstaand een van de oudste foto's uit het archief van de Stifting Akkrum Ald en Nij. Het betreft hier toeschouwers aan de Ljouwerterdyk, tijdens de opening van Coopersburg in mei 1901. Ondanks de regen toch veel publiek aan de oever van de vijver van Coopersburg aan de Ljouwerterdyk.


 De Ljouwerterdyk begint nei de krúsing fan it Heechein en Krompaad.

 De Ljouwerterdyk begint na de kruising van Heechein en Krompaad.

     Ljouwerterdyk 1- Op ‘e hoeke, oan ‘e reed njonken de dokterswente (Ljouwerterdyk 3) kaam yn ‘e tún in nije wente. De feriening foar Wykferpleging liet dêr in hûs bouwe foar de wykferpleechster en it Griene Krús boude dêr efteroan in magazyn. Doe’t yn 1959 it nije Wykgebou oan de Lange Miente ferriisde, kocht dokter Anne Terpstra it âlde en makke dêr in folslein wenhûs fan. Nei dy syn ferhúzjen nei Noard-Burgum, hat dokter v.d Klei hjir in jiermannich wenne en no wurdt it al wer in tiid bewenne troch dokter Stellema. (1982).

     Ljouwerterdyk 1- Op de hoek, aan het pad naast de dokterswoning (Ljouwerterdyk 3) kwam in de tuin een nieuwe woning. De vereniging voor wijkverpleging liet er een huis bouwen voor de wijkverpleegster en het groene kruis bouwde er achter een magazijn. Toen in 1959 het nieuwe Wijkgebouw aan de Lange Miente verrees, kocht dokter Anne Terpstra het oude en maakte er een woning van. Ne zijn verhuizen naar Noord Burgum, heeft dokter van der Klei hier en nu wordt het alweer een poos bewoond door dokter Stellema. (1982).

 

Boppe-boven: 2 foto's uit ongeveer 1925.


     Boppe: It pand (Ljouwerterdyk 3) is yn 1830 bouwe litten troch arts H.M.van der Ploeg-Born. Yn 1866 is it S.P. Hoytema dy't' dêr as rintenierjend boer wenne oant 1908 as J.S. Vegelin it dêrnei brûkt as restaurant mei in moderne 'Rolredensbaan'. Dy hâldt it mar in jier fol at it dernei oernommen wurdt troch T. Meulenbildt dy't it oant 1916 ek as restaurant brûkt.Yn de jierren tusken 1916 en 1996 binne it wer in searje fan seis artsen dy't der wenje en harren praktyk útoefenje. (J.H. Haykens, Th. Lodder, J.H. Leeuwenburgh, L.E.W. van Albada, J. Algra en J.J. de Koning). Nei dizze searje artsen wurdt it as wenhûs brûkt troch de famylje R. Brijker en hjoed-de-dei (2021) is dat de famylje. ..... 

     Boven: het pand (Ljouwerterdyk 3) is in 1830 laten bouwen door arts  HM van der Ploeg. In 1866 is het SP Hoytema 1908 die daar woont tot 1908 als J.S, Vegelin het daarna gebruikt als restaurant met een moderne 'Rolschaatsbaan'. Deze houdt het Maarten jaar vol als het daarna overgenomen wordt door T. Meulenbildt die het tot 1916 ook als restaurant gebruikt. In de jaren tussen 1916 en 1996 zijn het wederom zes artsen die daar wonen en hun praktijk uitoefenen. (J.H. Haykens, Th. Lodder, J.H. Leeuwenburgh,  L.E.W. van Albada, J. Algra en J.J. de Konink).Na deze serie artsen wordt het pand bewoond door de familie R. Brijker en vandaag-de-dag (2021) is dat de familie ........

                                                                                                             (Klik op de foto's voor vergroting).

Boppe-boven 'Elisabeth' en 'Flora' oan de Ljouwerterdyk 2 en 4.

     Boven: Advertenie Hepkema's Courant 12-8-1927. Foto links: rechts "Blier Herne".

Under en boppe: It ein fan de Ljouwerterdyk yn de kom fan Akkrum.

Onder en boven: Het eind van de Ljouwerterdyk in de kom van Akkrum.

Under en boppe: De âlde en de 'nije' 'Rypkema's' brêge oer de Meinesleat.

Onder en boven : De oude en 'nieuwe' 'Rypkema's' brêge over de Meinesleat.

     Boppe de âlde peal mei buordsje "STRYK", wêrfan in soad minsten hjoed-de-dei net wite wer't dat foar tsjinnet.                                                        

     Boven de oude paal met bordje "STRYK", waarvan veel mensen niet weten waarvoor het wordt bedoeld.


     Boppe: 'Flora' en 'Elisabeth' oan de Ljouwerterdyk 4 en 2. Yn 1845 keapet Dr. Wieger Hendriks Idzerda it kampte lân (der't letter Coopersburg op boud wurde soe), en lit der in bûtenhûs mei koetshûs op bouwe en joech it de namme 'Flora'. Yn 1882 ferkeapet de erven it oan Johannes Hoytema dy't it yn 1904 troch ferkeapet oan Ulbe Twijnstra. (fan 't U.T. fabryk). Hy wennet er oant syn dea yn 1912. Notaris H.C.van Slooten is de folgjende bewenner fan 'Flora'. Yn 1930 komt de notaris te ferstjerren en lit 'Flora' nei oan syn help A.J. de Vries. Dernei is it C. Simons dy't der yn wennet. De lêste bewenners is de famylje Soontiëns-Metz. Tydlik hat it de namme 'Vogelzang' droegen, mar no is de âlde namme 'Flora' wer yn eare hersteld.        

     Boppe: 'Elisabeth'. Yn 1912, doe notaris van Slooten "Flora' yn eigendom krige, ferkocht hy it eastlik part fan de tûn mei it koetshûs oan Jisk Eliza de Jong, directeur fan it U.T. fabryk. Dizze lit it koetshûs ôfbrekke en boude hjir in filla. Hy wennet der oant syn dea yn 1943 wernei syn soan Eliza Wijbrand de Jong, fee-arts, bewenner wurd en it hûs de namme  'Elisabeth' neamt, nei syn frou Elisabeth Heeringa. Nei syn dea is it syn dochter Sytske, trout mei Jan Zerb, feedokter, dy't de  filla 'Elisabeth' bewennet. Dêrnei is it famylje Jelle van der Heide dy der fan 1975 ôf noch hieltje wennet (2021) 

     Boven: 'Flora' en 'Elisabeth' aan de Ljouwerterdyk 4 en 2. In 1845 koopt Dr. Wieger Hendriks Idzerda het stuk grond, (waar later Coopersburg op zou worden gebouwd), en liet er een buitenhuis met koetshuis op bouwen en gaf het de naam 'Flora'. In 1882 verkoopt de erven het aan Johannes Hoytema die het in 1904 door verkoopt aan Ulbe Twijnstra (fan de U.T. fabriek). Hij woont er tot zijn dood in 1912. Notaris van Slooten is de volgende bewoner van 'Flora'. In 1930 komt de notaris te overlijden en laat 'Flora' na aan zijn hulp A.J. de Vries. Daarna is het C. Simons die er in woont. De laatste bewoner is de familie Soontiëns-Metz. Tijdelijk heeft het de naam 'Vogelzang' gedragen. maar nu is de oude naam 'Flora' weer in ere hersteld.

     Boven: "Elisabeth'. In 1912, toen notaris van Slooten 'Flora' in eigendom kreeg, verkocht hij het oostelijk gedeelte van de tuin met koetshuis  aan Jisk de Jong, Direkteur van de U.T. fabriek. Deze liet het koetshuis afbreken en bouwde hier een villa. Hij woont er tot zijn dood in 1943 waarna zijn zoon Eliza Wijbrand de Jong, veearts, bewoner wordt en het huis 'Elisabeth' noemt, naar zijn vrouw Elisabeth Heeringa. Na zijn doods het zijn dochter Sietske, getrouwd met Jan Zerb, veearts, die de villa bewoond. Daarna is het de familie Jelle van der Heide,  die er vanaf 1975, nog steeds woont. (2021). 

 

Boppe de hoed-deiske 'Flora' en 'Elisabeth'. (2021).

Boven de hedendaagse 'Flora' en 'Elisabeth'. (2021).


Boppe de pleats  fan Hooghiemster  dy't yn 1973 ôfbrânde.

Boven de boerderij van Hooghiemster die in 1973 afbrandde.

     Boppe: Nei dat de stjelp-buorkerij fan J. Hooghiemster Ljouwerterdyk 65 yn 1973 ôfbrand is, kaam der de nije moderne liskoksstal foar werom. Boppe de bouwtekening fan 1974.

     Boven: Nadat de stelpoerderij van de familie J. Hooghiemster Ljouwerterdyk 65  in 1973 afbrandde kwam er een nieuwe moderne Ligboxstal voor in de plaats.Boven tekening van 1974.

 


Boppe-boven: De boerderij Elisabeths-hoeve van de familie Bouwer. Aan de Ljouwerterdyk nummer 71, tegenover de Akkrumer Houthandel en Zagerij. (2021)

Boppe-boven: Ljouwerterdyk 71, voor A. van der Meer. (1916).

Boppe-boven: Ljouwerterdyk 71, voor F.G. van Asperen. (1939).

Boppe-boven voor. J. van der Laan. (1939).

 Boppe-boven: situatie 1964.

Boppe-boven: Bouwtekeningen van Ljouwerterdyk 71 te Akkrum. 


   Under en Boppe: Ljouwerterdyk 2008.

De Akkrumer Houthandel en Zagerij. 

 

Under in luchtfoto fan de houtseagerij fan om 1970 hinne.      

Onder de houtzagerij van rond 1970.

     De Akkrumer houthandel en zagerij (A.H.Z.) oan de Ljouwerterdyk is fan maaie 1904. De oprichter wie Gerben Schilstra. Opfolger fan Gerben wiene de soanen Yme en Ulke. Dernei wie dat Gerben Schilstra. (soan fan Ulke). dan komt Bart Tieleman oan it roer (soan fan Margreet Schilstra, dochter fan Ulke Schilstra. Yn 1996 nimt Hayo Tieleman (soan fan Bart) de saak oer . Dit is de seisde generaasje yn 117 jier (2021).

     De Akkrumer houthandel en zagerij (A.H.Z.) aan de Ljouwerterdyk is van 2 maaije 1904. De oprichter wie Gerben Ymes Schilstra. opvolger van Gerben waren de zonen Ymes en Ulke. Daarna was Gerben Schilstra (zoon van Ulke) en daarna was het Bart Tieleman (zoon van Margreet Schilstra) (Margreet was een dochter van Ulke Schilstra). Yn 1996 neemt Hayo Tieleman (zoon van Bart) de zaak over. Dit is de zesde generatie in 117 jaar (2021). 

     Links oprjochter Gerben Schilstra en boppe de hjoeddeiske eigners Hayo en Gerry Tieleman.

     Links oprichter Gerben Schilstra en boven de huidige eigenaars Hayo en Gerry Tieleman.

Boppe/boven Akkrumer Houthandel en Zagerij juni 2021.


Sjoch foar mear fan dit bedriuw by yndustry en/of

Kijk voor meer van dit bedrijf bij industrie en/of

http://akkrumerhouthandel.nl

 


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.