Akkrumer ''Skytstuollen''.


Foto boppe/boven: Collectie: Stifting Akkrum Ald en Nij. Op 'e foto Johannes Bosma sr. by 'syn' skytstoel.


Foto Boppe/boven: In Skytstoel oan de Boarn, © Fan Fryske Groun.  

De tûntsjes út de skytstuollen waarden mei de tûnepream nei de opslach ferfearn om sa nei it stoart brocht te wurden. Boppe de tûntsje pream links oan 'e wâl.


Boppe: in foto fan Sikke Hempenius dy't in soad tûntsjes út de omjouwing fan de opslach op in kroade nei de gemeentlike opslach brocht. Dêr lei in pream klear dy’t de tûntsjes nei de dwinger brocht, dêr waarden se lege yn in gat. (Foto: © Aldert Hoogeveen).

Boven een foto van Sikke Hempenius die veel tonnen uit de omgeving van de opslach op een kruiwagen naar de gemeentelijke opslag bracht. Daar lag dan een praam klaar, om de tonnen naar de dwinger te brengen, waar ze werden geleegd in
een diep gat. (Foto: © Aldert Hoogeveen).


Boven: De laatste stoel. Akkrum - Eertijds hadden de Akkrumers de naam van ‘skytstuollen’, (schijtstoelen) omdat er langs de gehele Boorne verscheidene stoelen bij de wal, achter de huizen stonden. Kortgeleden met het afbreken van het 60 jaar oude turfhok aan de Bûterwâl, eerder in gebruik bij brandstofhandelaar Harm de Jong, is ook de laatste Akkrumer skytstoel verdwenen. Wij meenden dat dit een historisch gebeuren was. (Foto: Mid Frieslander, Aldert Hoogeveen, november 1984).


Boppe; Dat de Akkrumers dochs wol grutsk binne op harren skel-skimpnamme 'Skyttstuollen' te wêzen, docht wol bliken út it feit dat disse yn it jier 2011 wer yntrodusearre waard yn Akkrum. Efter it pand fan fietsmakker Tjitte en Boukje Nijdam oan de Kanadeeske strjitte waard oan de Boarn in Nije 'âlde' 'skytstoel' del setten, om sa de 'Skytstoel' te earen. Gjin ien minder dan Rients Gratema (Doe noch ynwenner fan Akkrum) hat de stoel yntrodusearre oan de Akkrumers.

 

Boven; Dat de Akkrumers toch wel trots zijn op hun scheld-schimpnamme 'Skyttstuollen' te zijn, doet wel blijken uit het feit dat deze in het jaar 2011 weer werd geïntroduseerd in Akkrum. Achter het pand van fietsmaker Tjitte en Boukje Nijdam aan de Kanadeeske strjitte werd aan de Boarn een nieuwe 'oude' 'skytstoel' geplaatst, om zo de 'Skytstoel' te eren. Niemand minder dan Rients Gratema (Toen nog ingezetene van Akkrum) heeft de stoel geïntroduseerd aan de Akkrumers.

Foto boppe;  It is tûntsje wikseldei oan de Boarnsterdyk, mei de gasfabryk op'e eftergrûn.

Foto boven; Het is ton wisseldag oan de Boarnsterdyk, met de gasfabriek op de achtergrond.Under: Ferskate kranteknipsels oer Akkrumer Skytstuollen.  

Onder: Verschillende krantenknipsels over Akkrumer Skytstuollen.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.