Oarloch en frede


Wa kin ús helpe ???

      Beste minsken, It takom jier, 2020, is it 75 jier lyn dat wy út hannen fan de Dútske besetter, befrijd binne troch de Kanadezen. (Regement Prinsess Louise Fuseliers). Wy fan Akkrum Ald en& Nij wolle dan graach in krante of in boek(je) meitsje oer de oarloch en de befrijding en befrijders. Dat kin yn de breedste sin fan it wurd. Der binne wol foto's makke fan Akkrumers mei befrijders. Of miskien hat immen noch in ferhaal lizzen, dat nei dizze generaasje wei wurd.

       Koartlyn hearde ik dat der yn 1945 in film en foto's makke binne mei in reis fan Akkrum nei Appelskea mei Akkrumers en Kanadeeske befrijders. Dat moat west ha yn de twadde helte fan 1945. Wa hat dizze film of foto's of wyt wa dy film en foto's wol hat. Wy soene der graach mear fan wite wolle. Wa kin ús helpe???                                                                                 (juni 2019).

 

 Wie kan ons helpen ???

      Beste mensen, Volgend jaar, 2020, is het 75 jaar geleden dat wij uit handen van de Duitse bezetter, bevrijd zijn door de Canadezen. (Regement Prinsess Louise Fuseliers). Wij van Akkrum Ald & Nij willen dan graag een krant of een boek(je) maken over de oorlog en de bevrijding en bevrijders. Dat kan in de breedste zin van het woord. Er zijn wel foto's gemaakt van Akkrumers met bevrijders. Of mischien heeft iemand nog een verhaal liggen, dat na deze generatie verloren gaat.

       Kort geleden hoorde ik dat er in 1945 een film en foto's zijn gemaakt met een reis van Akkrum naar Appelscha met Akkrumers en Kanadese bevrijders. Dat moet zijn geweest in de twede helft van 1945. Wie heeft deze film en/of foto's of weet wie die film en foto's wel heeft. Wij zouden  er graag meer van willen weten. Wie kan ons helpen???                             (juni 2019).