Ien fan de nije strjitten yn it Hemmenplan benoarden de Boarn hat de namme krigen fan "It Weidlân", annalooch mei oan b.g. "It Finlan", "Himdyk", "Leppedyk" ensfh. om oan te jaan dat hjir earder lân wie. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     De wenningen oan it Weidlân binne boud yn 1975 en 1978.

     Een van de nieuwe straten in het Hemmenplan ten noorden van de Boarn heeft de naam gekregen van "Het Weidlân", annaloog aan bv. "It Finlân", "Himdyk", "Leppedyk" ensfh. om aan te geven dat hier eerder land was. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     De woningen aan it Weidla3n zijn geboud in 1975 en 1978.


Boppe-boven:It Weinlân nog onbeboud. Ongeveer 1957.

  Boppe-boven: Foto © Hans J. Noppert. 

  Boppe-boven: Foto 2015.

 Boppe-boven: It Weidlân gezien vanuit het bakje van de kraan van Sjirk de Vries. 2011.

Boppe-boven: Weidlan voor in het midden, © Gerrit de Vries. 2017

onder en boven 2008. 

 Onder en boven: 2008. 

 Onder en boven; 2008.  

Boppe-boven: Weidlaân brêge © Google Streetview augustus 2009.

Boppe-boven:© Google Streetview juli 2016.

Boppe-boven:© Google Streetview juni 2021.

  Boppe-boven: Midden Weidlân, 2007 © Jan Hemminga.

  Onder en boven: 2008.