@ my drone.

Fan 2016 ôf.                         Vanaf 2016.

     Fan 2016 ôf, hat Pier van der Heide in drone en fleant dermei wol ris boppe dielen fan Akkrum, Nes en omjouwing, as der gjin minsken lêst fan ha. Sjoch hjirûnder de bysûndere en moaie bylden fan Akkrum & Nes en wijde omgeving.

     Vanaf 2016 heeft Pier van der Heide een drone en vliegt daarmee wel eens boven delen van Akkrum, Nes en omgeving als er geen mensen last van hebben. Zie hieronder de bijzondere en mooie beelden van Akkrum & Nes en wijde omgeving.

     

Boppe: De bou oan de nije Polsleatbrêge yn febrewaris 2016.

Boven: De bouw aan de nieuwe Polsleatbrêge in februari 2016.

Boppe: Sportkompleks de 'Meine' yn augustus 2016.

Boven: Sportcomplex de 'Meine' in augustus 2016.

Boppe: Begraafplak Kleasterwei Nes yn juny 2016.

Boven: Begraafplaats Kleasterwei Nes in juny 2016.

Boppe: 2 x de Mellemole op Nije Skou oktober 2016.

Boven: 2 x de Mellemolen op Nije Skou oktober 2016.

 Boppe: Men is dwaande mei de rounwei om Akkrum en de 'Sinnebuorren' metamorfose. (Sloop en herbou). Maart 2016.

 Boven Men is bezig met de rounwei om Akkrum en de 'Sinnebuorren.  metamorfose. (Sloop en herbouw). Maart 2016.

     Sprekt ús wurk jo oan, en wolle jo ús stypje? Stiper wurde kinne jo al fan €8,50 ôf, it jier. Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op "Verzenden".

     Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Vul dan onderstaand formulier in en klik op "Verzenden".


Hawwe jo ek noch in moai objekt foar in dronefoto? folje dêrfoar boppesteand formulier yn en klik op 'Verzenden'. Misskien komt hy by jo del mei syn drone.

Boppe/boven: (Foto: © Hans J. Noppert).


Boppe: Hylkemapôle Akkrum yn meart 2016.

Boven: De Hylkemapôle Akkrum in maart 2016.

Under: 'Sinnegreide' fan D.A.N. lans de A32, okt. 2018.

Onder de 'Zonneweide' van D.A.N. langs de A 32, okt. 2018.

Boppe trije foto's fan plan Sinnebuorren. Wenningen slope en nije bouwe yn maart 2016.                                             Boven drie foto's van oud Sinnebuorren. Woningen slopen en nieuw bouwen in maart 2016.

Boppe: De bouput fan it nije strjitteplan fan Akkrum East (Jokwei-Heechfinne) yn augustus 2017.                         Boven: de bouwput van het nieuwe stratenplan van Akkrum Oost in augustus 2017.

Boppe: Sloop en nijbou oan de Ulbe Twijnstrawei en de Rakswâl in oktober 2018.

Boven: Sloope en herbouw aan de Ulbe Twijnstrawei en de Rakswâl in oktober 2018.

Boppe links : De pleats fan famylje de Jong oan de Leppedyk 52, yn septimber 2018.

Boven links : De boerderij van familie de Jong aan de Leppedyk 52, in september 2018.

Boppe rjochts : de Iisbuorkerij fan de famylje Veldstra op Jinshuzen yn september 2016.

Boven rjochts: De IJsboerderij van de familie Veldstra op Jinshuzen in september 2016.

 

Boppe: Ald Skou mei hotel 'Ald Skou' fanút de loft sjoen yn oktober 2016.

Boven: Oude Schouw met hotel 'Oude Schouw' vanuit de lucht in oktober 2016.

Boppe: De Spoarbrêge oer it Prinses Margriet kanaal yn juny 2018.

Boven: De Spoorbrug over het Prinses Margriet kanaal in juni 2018.

Boppe: It Heechein en in part fan de Leppedyk mei de âlde Boarn yn novimber 2016.

Boven: Het Heechein en een deel van de Leppedyk met de oude Boarn in november 2016.

Boppe: 'De Sneupskuorre' Jinswâlde 9. (Maart 2019.)           Boven: 'De Sneupschuur' Jinswâlde 9. (Maart 2019).

Boppe: It âld stoart oan de A32 Haskerdiken, en rjochts dêrwei rjochting it suden. (April 2019).

Boven: De oude stort aan de A32 Haskerdiken, en rechts daarvandaar richting het zuiden. (April 2019).

Boppe: It stoart op Haskerdiken (krekt oer it spoar, lofts, foarby de âlde iisbaan). (April 2019).

Boven: De stort op haskerdiken, (net over het spoor, links, voorbij de oude ijsbaan). (April 2019).

Boppe: De eardere Gêrsdrûgerij oan de Boarnsterdyk. Op 'e hichte fan de Sminiawei. (April 2019).

Boven: De voormalige Grasdrogerij aan de Boarnsterdyk. Ter hoogte van de Sminiawei. (April 2019).

Boppe/ûnder foto's fanôf de Hylkemapôle.                                   Boven/onder foto'svanaf de Hylkemapôle.                                                  

Boppe: Renovaasjewurksumheden oan de Jokwei, juni 2019.

Boven: Renovatiewerkzaamheden aan de Jokwei, juni 2019.

Boppe/boven: De Sitadel juli 2019.

Foto boppe: Makke yn Koaronatiid. Bêrn fan Sitadel makken 'tekening' op de Carpool plak.

Foto boven: gemaakt in coronatijd. Kinderen van Sitadel maakten deze tekening op de Carpool plaats.

Foto boppe: De nije (yn gebrûk naam yn 2013) brede skoalle yn novimber 2022.

Foto boven: De nieuwe (In gebruik genomen in 2013) brede shool in november 2022.