HELP  FREGE !  !  

De Stifting Akkrum Ald en Nij is drok dwaande mei it digitalisearjen fan it argyf, om it dêrnei fia de eigen webside online tagonklik te meitsjen.

Om dat klear te krijen, hawwe we driuwend ferlet fan helpers. Wa wol helpe mei dizze grutte put?

We sjogge by ús helpers graach wat kennis fan (âld) Akkrum en Nes, en fansels kennis fan digitalisearjen, of de reewilligens om dat te learen.

We binne fan doel om ferhalen te meitsjen en te publisearjen op basis fan, of nei oanlieding fan, âlde teksten út it argyf. Dêr kinne we ek help by brûke, mar jo moatte dêr wol Frysk foar skriuwe kinne.

Jo meie jo sels útsykje wêr’t jo oer skriuwe wolle.

Der binne ûnderwerpen genôch, jo kinne it oer strjitten hawwe, oer sporten of oer in skoalle, wat jo mar wolle.

Liket jo dit wat? Folje dan ûndersteande bon yn. Graach even oanjaan oft jo digitalisearje wolle, ferhalen skriuwe wolle, of dat jo beide wol dwaan wolle.

 (Akkrum-Nes 29-8-2021)

 

HULP GEVRAAGD!!

De Stifting Akkrum Ald en Nij is druk bezig met het digitaliseren van het archief, om het vervolgens via de eigen website online toegankelijk te maken.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we dringend behoefte aan helpers.

Wie wil helpen met deze grote klus?

We zien bij onze helpers graag enige kennis van (oud) Akkrum en Nes, en natuurlijk kennis van digitaliseren, of de bereidheid om dat te leren.

We zijn van plan om verhalen te maken en te publiceren op basis van, of naar aanleiding van, oude teksten uit het archief.

Daar kunnen we ook hulp bij gebruiken, maar je moet daarvoor wel Fries kunnen schrijven.

Je mag zelf kiezen waarover je wilt schrijven.

Er zijn onderwerpen genoeg, je kunt over straten schrijven, over sporten of over een school, wat je maar wilt.

Lijkt dit je wat? Vul dan onderstaande bon in. Graag even aangeven of je wilt digitaliseren, verhalen wilt schrijven, of dat je allebei wel zou willen doen.

(Akkrum-Nes 29-8-2021)Nij Boek fan Akkrum Ald en Nij.

Nieuw boek van Akkrum Ald en nij.


Geschiedenis van boerderijen van Akkrum in beeld gebracht

 

Akkrum is een dorp met een groot agrarisch verleden, zowel wat boerenbedrijven als wat de verwerkende industrie betreft. Dit verleden is door schrijvers Geart de Jong en Freerk Wind uitvoerig in beeld gebracht met beschrijvingen van meer dan 70 boerderijen die tot het grondgebied van Akkrum behoren. Veel van deze boerderijen bestaan nog steeds, al dan niet actief in gebruik als boerenbedrijf. Daarnaast zijn veel boerderijen in de loop der jaren verdwenen, met name door de uitbreiding van het dorp.

De geschiedenis die door De Jong en Wind is beschreven, gaat in veel gevallen terug tot aan de middeleeuwen. Maar ook recente ontwikkelingen op de boerenbedrijven komen aan de orde. Daarmee hebben de auteurs een zo compleet mogelijk beeld proberen te schetsen, zoals ze dat eerder al hebben gedaan voor de boerderijen die behoren tot het tweelingdorp Nes.

Op 30 september is het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan Jitske Bakker, dochter van voormalig dorpshistoricus Metten Bakker, de man die al jaren geleden de basis heeft gelegd voor dit boerderijenonderzoek.

 

Het boek wordt uitgegeven door de Stifting Akkrum Ald en Nij en is te verkrijgen bij boekhandel Friso in Akkrum.

 

 

Skiednis fan buorkerijen fan Akkrum yn byld brocht.

 

Akkrum is in doarp mei in grut agrarysk ferline, sawol wat boerebedriuwen as wat de ferwurkjende yndustry oanbelanget. Dit ferline is troch skriuwers Geart de Jong en Freerk Wind wiidweidich yn byld brocht mei beskriuwingen fan mear as 70 buorkerijen dy’t ta it grûngebiet fan Akkrum hearre. In soad fan dizze buorkerijen bestean noch hieltyd, al as net aktyf yn gebrûk as boerebedriuw. Dêrnjonken binne der in soad buorkerijen yn ‘e rin fan jierren ferdwûn, benammen troch de útwreiding fan it doarp.

De skiednis dy’t troch De Jong en Wind beskreaun is, giet yn in soad gefallen werom oant de midsiuwen. Mar ek resinte ûntjouwingen op de boerebedriuwen komme oan ‘e oarder. Dêrmei hawwe de auteurs in sa kompleet mooglik byld besocht te sketsen, sa’t se dat earder ek al dien hawwe foar de buorkerijen dy’t hearre ta it twalingdoarp Nes.

Op 30 septimber is it earste eksimplaar fan it boek oanbean oan Jitske Bakker, dochter fan eardere doarpshistoarikus Metten Bakker, de man dy’t al jierren lyn de basis lein hat foar dit buorkerije-ûndersyk.

 

It boek wurdt útjûn troch de Stifting Akkrum Ald en Nij en is foar € 15,- te keap bij boekhannel Friso yn Akkrum.

 

 


NIJS   NIEUWS.     NIJS.     


        Graach. Dan kinne jo it ûndersteande formulier ynfolje en op 'Verzenden' klikken.

        Graag. dan kunt u understaan formulier invullen en op "Verzenden" klikken.

11 maaje 2020:  Ynkoarten komt der (ek) in ûnderdiel op dizze side foar skoalbêrn. In side dêrt jongeren op in makkelike wize troch (âld ) Akkrum 'kuierje' kin. Om harren ek fan ús moaie Akkrum en Nes leare te litten. We begjinne mei âld en nij njonken elkoar. om sa it ferskil te sjen.  Sjoch ûnder "   ".


11 maaje 2020: We sitte al in skoftke djip yn de koroanakrises. Lokkich is it wer wat oant ôfnimmen. Hjoed ha ik twa ûnderdielen tafoegd oan dizze webside. Te witten it Achterom en Akkrumerdyk.


27 novimber 2019:  Yn Koarten komt it stik fan ús aktive stiper Jan Eijzenga ek op dizze website te stean. "It ferset yn en om Akkrum en Nes en omjouwing". Presentearrre tidens de iepenbiere jûn fan AA&N op 20-11-2019 yn Leppehiem.


Understeand de link fan de Powerpoint Presentaasje oer de Fryske achternammen troch Anne Dykstra.

Achternammen AAN
PowerPoint – 9,9 MB 390 downloads

Bovenstaand de link van de Powerpoint Presetatie over de Friese achternamen door Anne Dykstra.


20 novimber ha wy wer in tige slagge iepenbiere doarpsjûn hân yn Mienskipcentrum Leppehiem. Mei in ferskaat oan ûnderwerpen: Anne Dykstra mei Fryske en Akkrumer achternammen, Douwe van der Meulen en Pier van der Heide mei de âld Akkrumers en in mûsstille seal tidens de presentaasje oer de besetting fan Akkrum -Nes en omjouwing troch Jan Eijzenga.


15 novimber 2019: Alwer in nij ûnderwerp op de webside fan Akkrum Ald en Nij. Dit kear de side oer de oarloch fan 1940-1945  en submappen.


29-10-2019: It nijs van de moanne oktober is, dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest is der mar ien strjitte Galamaleane online stetten. En krekt as oare moannen wurde oare siden oanfold mei nijs.


26-10-2019:      En sjoch . . . We binne al in jier dwaande.                          En kijk . . . We zijn alweer een jaar bezig.


30-8-2019: It nijs foar de moanne septimber is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest is der mar ien strjitte Mounedyk online stetten. En krekt as oare moannen wurde oare siden oanfold mei nijs.


30-7-2019: It nijs foar de moanne augustus is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest binne der mar leafst acht strjitten on line setten. En noch  "Akkrumers fan Betsjutting".


30-7-2019: Het nieuws voor de maand augustus is dat er weer nieuwe anekdotes op de site zijn gezet. Voor de rest zijn er maar liefst acht straten online  gezet. En nog "Akkrumers van betekenis".


      12-6-2019:  Wa wol meiwurkje om in side fan in Akkrumer ûnderdiel -yn oerlis- te meitsjen mei tekst en foto's ??   Misskien jo eigen strjitte ??  

Folje dan boppesteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


      12-6-2019: Wie wil meewerken om een onderwerp van de  website te maken -in overleg - te maken met teksten en foto's ??  Mischien uw eigen straat??


       2-6-2019:  It nijs foar de moanne juli is, dat der wer nije ''Anekdoates'' op de side stean. En de side fan 'Histoaryske gebouwen' is oanfolt mei F.C.E. en noch 3 sub-siden. Derneist ek noch De ''Akkrumer Merke'' en is ûnder ûnderwiis: ''Krobbehiem'' oanfold.

       2-6-2019:  Het nieuws voor de maand juli is, dat er weer nieuwe ''Anekdotes'' op de site staan. En de side van 'Histoarische gebouwen' is aangevult met F.C.E. en nog 3 sub-siden. Daarnaast ook nog. De ''Akkrumer Kermis'' en is onder onderwijs: ''Krobbehiem'' aangevuld.