NIJS   -   NIEUWS.

    NIEUWS   -   NIJS.     Klik hier om een tekst te typen.


30-8-2019: It nijs foar de moanne septimber is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest is der mar ien strjitte Mounedyk online stetten. En krekt as oare moannen wurde oare siden oanfold mei nijs.


30-7-2019: It nijs foar de moanne augustus is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest binne der mar leafst acht strjitten on line setten. En noch  "Akkrumers fan Betsjutting".


30-7-2019: Het nieuws voor de maand augustus is dat er weer nieuwe anekdotes op de site zijn gezet. Voor de rest zijn er maar liefst acht straten online  gezet. En nog "Akkrumers van betekenis".


      12-6-2019:  Wa wol meiwurkje om in side fan in Akkrumer ûnderdiel -yn oerlis- te meitsjen mei tekst en foto's ??   Misskien jo eigen strjitte ??  

Folje dan boppesteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


      12-6-2019: Wie wil meewerken om een onderwerp van de  website te maken -in overleg - te maken met teksten en foto's ??  Mischien uw eigen straat??


       2-6-2019:  It nijs foar de moanne juli is, dat der wer nije ''Anekdoates'' op de side stean. En de side fan 'Histoaryske gebouwen' is oanfolt mei F.C.E. en noch 3 sub-siden. Derneist ek noch De ''Akkrumer Merke'' en is ûnder ûnderwiis: ''Krobbehiem'' oanfold.

       2-6-2019:  Het nieuws voor de maand juli is, dat er weer nieuwe ''Anekdotes'' op de site staan. En de side van 'Histoarische gebouwen' is aangevult met F.C.E. en nog 3 sub-siden. Daarnaast ook nog. De ''Akkrumer Kermis'' en is onder onderwijs: ''Krobbehiem'' aangevuld.