NIJS   NIEUWS.     NIJS.     


        Graach. Dan kinne jo it ûndersteande formulier ynfolje en op 'Verzenden' klikken.

        Graag. dan kunt u understaan formulier invullen en op "Verzenden" klikken.

11 maaje 2020:  Ynkoarten komt der (ek) in ûnderdiel op dizze side foar skoalbêrn. In side dêrt jongeren op in makkelike wize troch (âld ) Akkrum 'kuierje' kin. Om harren ek fan ús moaie Akkrum en Nes leare te litten. We begjinne mei âld en nij njonken elkoar. om sa it ferskil te sjen.  Sjoch ûnder "   ".


11 maaje 2020: We sitte al in skoftke djip yn de koroanakrises. Lokkich is it wer wat oant ôfnimmen. Hjoed ha ik twa ûnderdielen tafoegd oan dizze webside. Te witten it Achterom en Akkrumerdyk.


27 novimber 2019:  Yn Koarten komt it stik fan ús aktive stiper Jan Eijzenga ek op dizze website te stean. "It ferset yn en om Akkrum en Nes en omjouwing". Presentearrre tidens de iepenbiere jûn fan AA&N op 20-11-2019 yn Leppehiem.


Understeand de link fan de Powerpoint Presentaasje oer de Fryske achternammen troch Anne Dykstra.

Achternammen AAN
PowerPoint – 9.9 MB 145 downloads

Bovenstaand de link van de Powerpoint Presetatie over de Friese achternamen door Anne Dykstra.


20 novimber ha wy wer in tige slagge iepenbiere doarpsjûn hân yn Mienskipcentrum Leppehiem. Mei in ferskaat oan ûnderwerpen: Anne Dykstra mei Fryske en Akkrumer achternammen, Douwe van der Meulen en Pier van der Heide mei de âld Akkrumers en in mûsstille seal tidens de presentaasje oer de besetting fan Akkrum -Nes en omjouwing troch Jan Eijzenga.


15 novimber 2019: Alwer in nij ûnderwerp op de webside fan Akkrum Ald en Nij. Dit kear de side oer de oarloch fan 1940-1945  en submappen.


29-10-2019: It nijs van de moanne oktober is, dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest is der mar ien strjitte Galamaleane online stetten. En krekt as oare moannen wurde oare siden oanfold mei nijs.


26-10-2019:      En sjoch . . . We binne al in jier dwaande.                          En kijk . . . We zijn alweer een jaar bezig.


30-8-2019: It nijs foar de moanne septimber is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest is der mar ien strjitte Mounedyk online stetten. En krekt as oare moannen wurde oare siden oanfold mei nijs.


30-7-2019: It nijs foar de moanne augustus is dat der wer nije anekdoates op de side setten binne. Foar de rest binne der mar leafst acht strjitten on line setten. En noch  "Akkrumers fan Betsjutting".


30-7-2019: Het nieuws voor de maand augustus is dat er weer nieuwe anekdotes op de site zijn gezet. Voor de rest zijn er maar liefst acht straten online  gezet. En nog "Akkrumers van betekenis".


      12-6-2019:  Wa wol meiwurkje om in side fan in Akkrumer ûnderdiel -yn oerlis- te meitsjen mei tekst en foto's ??   Misskien jo eigen strjitte ??  

Folje dan boppesteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


      12-6-2019: Wie wil meewerken om een onderwerp van de  website te maken -in overleg - te maken met teksten en foto's ??  Mischien uw eigen straat??


       2-6-2019:  It nijs foar de moanne juli is, dat der wer nije ''Anekdoates'' op de side stean. En de side fan 'Histoaryske gebouwen' is oanfolt mei F.C.E. en noch 3 sub-siden. Derneist ek noch De ''Akkrumer Merke'' en is ûnder ûnderwiis: ''Krobbehiem'' oanfold.

       2-6-2019:  Het nieuws voor de maand juli is, dat er weer nieuwe ''Anekdotes'' op de site staan. En de side van 'Histoarische gebouwen' is aangevult met F.C.E. en nog 3 sub-siden. Daarnaast ook nog. De ''Akkrumer Kermis'' en is onder onderwijs: ''Krobbehiem'' aangevuld.