De namme Rakswâl hat te krijen mei it âld Akkrumerrak, dat op 'e kaart fan Schotanus foarkomt en yn de Trigreppel útrûn. De pleats dy't hjir fan 1852 ôf stien hat, hat fierderop yn it lân plak fûn. Op it âlde hiem binne âldereinwenningen boud oan de strjitte dy't de namme Rakswâl fan de Nammejouwingskommisje krigen hat. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982). Wer letter, yn 2019, binne ek dy wer ôfbrutsen om plak te jaan oan twa gebouwen (4 en 5 heech) mei keap- en hierapparteminten. (Klear yn 2021)

 

     De naam Rakswâl heeft te maken met it Akkrumerrak, dat op de kaart vanSchotanus voorkomt en in de Trigreppel uitliep. De boerderij die hier vanaf 1852 stond of heeft gestaan heeft verderop in het land een plek gevonden. Op het oude erf zijn later seniorenwoningen gebouwd aan de straat die de naam Rakswâl van de Naamgevingscommissie heeft  gekregen. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982). Weer later, in 2019, zijn ook deze weer afgebroken om plaats te bieden aan twee gebouwen voor (4 en 5 hoog) met koop- en huurappartementen. (Gereed in 2020-2021).

 Boppe-boven: Raportage van de grote brand van 1945.
Boppe: De Rakswâl sjoen fan de UT wei ôf.     Boven: De Rakswâl, gezien vanaf de UT wei.

Boppe: De buorkerij fan F.A. de Jong sjoen fan de UT silo ôf.                                                                      Boven: De boerderij  van F.A. de Jong gezien vanaf de UT silo.
Hjirûnder nijer nijs . . .

Boppe-boven: Nog vóór de sloop. Foto's © Google streetview, juli 2016.


     

     De sloop fan dizze wenningen (út 1956) is ynsetten yn juli 2018 om plak te romjen foar nije enerzjysunnige wenningen.

     De sloop van deze woningen (uit 1956) is ingezet  in juli 2018.

 

     Yn 2020 binne ek de âldereinwenten ôfbrutsen om plak te bieden oan twa gebouwen (4 en 5 heech). Yn hier en keap.

     In 2020 zijn ook de bejaardenwoningen afgebroken om plaats te ruimen aan twee gebouwen (4 en 5 hoog). In huur en koop.Under-onder: It plan van invulling op het terrein van de voormalige bejaardenwoningen op tekening. 

Boppe-boven: Foto © Appie Kamstra.


(Ver) bouwtekeningen

   Boppe-boven: Bestektekening voor het bouwen van een dubbele woning Rakswâl 2 en 2a. (1960)


   Boppe-boven: Bouwaanvraag voor het bouwen van een tussenhokje aan de Rakswal 10. (1993)


     Boppe-boven: Bestektekening voor het bouwen van 20 bejaardenwoningen (12 hoogbouw en 8 in laagbouw) aan de Rakswâl 1-35a. (1971)


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.