Sneintemiddei 25 september 2022

Boppe Sneintemiddei 25-9-2022


Der kin op ús jierlikse iepenbiere jûn NET reservearre wurde !  Dus KOM-OP-TIID.

Er kan op onze jaarlijkse openbare avond NIET gereserveerd worden !  Dus KOM-OP-TIJD.

FOL = FOL   =    VOL = VOL.

AGINDA.              AGENDA.

It bestjoer fan Akkrum Ald & Nij hâldt syn gearkomste op de earste woansdei fan 'e moanne, jûns om healwei achten yn de regintenkeamer fan Coopersburg. Ha jo fragen of oare wichtige Akkrum saken? Dan wolle wy dat graach meinimme yn ús gearkomste. Oanleverje kin oant in dei fan tefoaren by ien fan it bestjoer. Jo kinne it ek op in formulier (hjirnjonken) ynfolje en op 'Vezenden' klikke.

Het bestuur van Akkrum Ald & Nij houdt zijn vergadering op de eerste woendaganond van de maand, 's avonds om half acht in de regenten-keamer van Coopersburg. Heeft u vragen of andere belang-rijke Akkrum zaken? Dan willen wij  die graag meenemen in onze vergadering. Aan leveren kan tot een dag van tevoren bij één van de bestuursleden. U kunt het ook op een formulier (hiernaast) invullen en op 'Verzenden' klikken.


Iepenbiere jûn Akkrum Ald & Nij
op 20 novimber 2019.

Op woansdei 20 novimber hâld Akkrum Ald & Nij har jierlikse iepenbiere jûn wer yn Leppehiem.

 


Boppe: Palmsnein; 14 april 2019. Mei in taspraak op it bordes fan Coopers-burg Troch burgemaster van der Zwan fan Gemeente It Hearefean. 

 

Boven: Palmzondag: 14 april 2019, met in toespraak op het bordes van Coopersburg door burgemeester van der Zwan van Gemeente Heerenveen.

 


Der kin op ús jierlikse iepenbiere jûn NET reservearre wurde !  Dus KOM-OP-TIID.

Er kan op onze jaarlijkse openbare avond NIET gereserveerd worden !  Dus KOM-OP-TIJD.

FOL = FOL   =    VOL = VOL.

Der kin op ús jierlikse iepenbiere jûn NET reservearre wurde !

Er kan op onze jaarlijkse openbare avond NIET gereserveerd worden !  Dus KOM-OP-TIJD.