Krekt as guon oare strjitten is ek de Dokter Idzerdastrjitte ien fan de lêste strjitten yn it nije bouplan de Hemmen (de Jimmen), Rûn 1988-"89 ree kommen. Dr. Idzerda wie in ôfstudearre dokter, dy nea in praktyk hân hat. Hy wie mear in hannelsman en dernei politikus. (1816 - 1881). Hy hat d'r mei foar soarche dat de spoarline fan Ljouwerd nei it súden der kommen is. Foar mear oer Dr. Idzerda sjoch fierder.

      Net als  sommige andere straten is ook de Dokter Idzerdastrjitte een van de laatste straten in het nieuwe bouwplan de Hemmen (de Jimmen), Rond 1988-"89 gereed gekomen. Dr. Idzerda was een afgestudeerde dokter, die nooit een praktijk heeft gehad. Hij was meer een handelsman en daarna politikus geweest. (1816 - 1881). Hij heeft er mede voor gezorgd dat de spoorijn van Leeuwarden naar het zuiden er is gekomen. Voor meer over Dr. Idzerda zie verder.


Boppe en ûnder twa opnames fan de Dr. Idzerdastrjitte út it jier 2008.

Boven en onder twee opnames van de Dr. Idzerdastrrjitte uit het jaar 2008.

  Boppe-boven: 2008. 

  Boppe-boven: 2008.