Auto- en taxibedrijven:

GARAGEBEDRIJF FENNEMA.

Boppe/boven: Nissan garage, ca.1990. (Foto © Helga Folkerts-Woudsrtra).

Boppe/boven: Jelle Riemersma en Henk Woudstra, ca.1985. (Foto: © Helga Folkerts Woudstra).