Ferfiermiddelen Vervoermiddelen


       As wy it oer ferfiermiddelen hawwe, kinne wy it heel breed oanpakke.

Fan kroade oant bernewein. Fan fyts oant autobus. Fan bakfyts oant hânkarre en fan klompskipke oant frachtskip en fan roeiboat oant beurtskip. Allegearre ferfiersmiddelen. As der mar ien as mear tsjillen oan sitte.

No ha wy it fansels allinnecjh mar Akkrumer en Nesker ferfiermiddelen. Net dat dy oars binne, mar wol spesjaalder.

 

 

       Als wij het over vervoermiddelen hebben, kunnen we het heel breed aanpakken.

Van kruiwagen tot kinderwagen. Van fiets otot autobus. Van bakfiets tot handkar en van klompscheepje tot vrachtschip en van roeiboot tot beurtschip. Allemaal vervoersmiddelen. Als er maar een of meer wielen aanzitten.

Nu hebben wij het vanzelfsprekend alleen over Akkrumer en Nesser vervoermiddelen. Niet dat die anders zijn, maar wel specialer.