Pier's Akkrum yn jierboeken.

'It Klaverblad en De Mid Frieslander' wiene njonken de 'Ljouwerter Courant' syn grutste leveransiers;

'It Klaverblad en De Mid Frieslander' waren naast de 'Leeuwarder Courant' zijn grootste leveransiers;


Men hat wol ris sein "Wêrom eksposearret Pier van der Heide net ris mei syn foto's"? Mar Pier hat hiel faak in eksposysje hâlden, sûnder dat jo dêr fan op 'e hichte wiene. Alle wiken stie hy yn de Mid Frieslanders mei syn foto's. Somtiden wol pagina's fol.

Men heeft wel eens gezegt "Waarom exposeerd Pier van der Heide niet eens met zijn foto's"? Maar Pier heeft heel vaak in expositie gehouden, sonder dat U ervan op 'e hoogte was. Elke week stond hij in de Mid Frieslanders met zijn foto's. Soms wel pagina's vol.

1974.

1975.

Wolle jo reagearje? Dat kin hjirûnder.

Reageren? Dat kan hieronder.