Hobby en frije tiid.

In soad minsken hawwe in hobby om harren troch de frije tiid hinne te slaan, mar ek omdat sy it moai fine. Dat kin wer ferskille yn soart. Jo kinne sport beoefenje en in spultsje dwaan of jin hiele spoarbaan mei treintsjes op solder of , hiel wat oars; jo kinne in folkstúntsje ha. Mar jo kinne ek in samling oanlizze. En dat is ek wer hiele ferskeidenheid, yn wát jo sammelje. Der binne minsken dy sammelje postsegels, sigarebandsje, stikkers, en âlde kaarten fan doarpsgesichten, welke op dizze side in soad te sjen binne fan sammeler Pier van der Heide en Akkrum Ald & Nij. En dan net te ferjitten de minske dy't sammelje. Meast binne it bêrn, soene jo tinke mar niks is minder wier. Ek binne ek oare sammelers. Dy't jo net samar betinke. Grutte folwûksen minsken kinne ek in sammel item hawwe. Dat kin rinne fan in krante besoarger oant in metalbewurker. Mar ek in lerarkreft of fan fabryksarbeider oant Direktuer. Koartom frije tiid yn alle fasetten.


Nim no begelyks de sammeling fan de direktuer fan de FCE. A.J. Heida. Hy sammelt wapens.                           Sjoch ûndersteand berjocht ut de Ljouwerter Krante (LC) fan 4 novimber 1969.

SAMLING of oare frije tiids besteding ?

Ha jo ek in bysûndere samling of oare hobby? En mei dy ek op dizze side stean? Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

Heeft u ook een bijzondere verzameling of andere hobby? En mag dat ook op deze site staan? Vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.

Boppe: berjocht LC.