Hobby en frije tiid.

        In soad minsken hawwe in hobby om harren troch de frije tiid hinne te slaan, mar ek omdat sy it moai fine. Dat kin wer ferskille yn soart. Jo kinne sport beoefenje en in spultsje dwaan of jin hiele spoarbaan mei treintsjes op solder of , hiel wat oars; jo kinne in folkstúntsje ha. Mar jo kinne ek in samling oanlizze. En dat is ek wer hiele ferskeidenheid, yn wát jo sammelje. Der binne minsken dy sammelje postsegels, sigarebandsje, stikkers, en âlde kaarten fan doarpsgesichten, welke op dizze side in soad te sjen binne fan sammeler Pier van der Heide en Akkrum Ald & Nij. En dan net te ferjitten de minske dy't sammelje. Meast binne it bêrn, soene jo tinke mar niks is minder wier. Ek binne ek oare sammelers. Dy't jo net samar betinke. Grutte folwûksen minsken kinne ek in sammel item hawwe. Dat kin rinne fan in krante besoarger oant in metalbewurker. Mar ek in learkreft of fan fabryksarbeider oant Direktuer. Koartom frije tiid yn alle fasetten. Elkenien hat (mear of minder) frije tiid.

 

        Veel mensen hebben een hobby om zich door de vrije tijd te slaan, maar ook omdat zij het mooi vinden. Dat kan verschillen in soort. Je kunt in sport beoefenen, een spelletje doen of een hele spoorbaan met treintjes op zolder of , heel wat anders; je kunt een volkstuintje hebben. Maar je kunt ook een verzameling aanleggen. En dat is ook weeeen hele verscheidenheid, in wat je verzameld. Er zijn mensen die postzegels verzamelen, sigarenbandje, stickers, en oude kaarten van dorpsgezichten, welke op deze site veel te zien zijn van verzamelaar Pier van der Heide en Akkrum Ald & Nij. En dan niet te vergeten de mens  doe sverzameld. Meest zijn het kinderen, zou je denken maar niets is minder waar. Ook zijn er  ek andere verzamelaars. Die je niet zomaar bedenkt. Grote volwassen mensen kunnen ook een verzamel  item hebben. Dat kan lopen van een kranten bezorger tot een metaalbewerker. Maar ook een leerkracht of van fabrieksarbeider tot Direkteur. Kortom vrije tijd in alle facetten. Iedereen heeft (meer of minder) vrije tijd.


  Nim no begelyks de sammeling fan de âld direktuer fan de FCE. A.J. Heida. Hy sammelt wapens.                        Sjoch ûndersteand berjocht ut de Ljouwerter Krante (LC) fan 4 novimber 1969.SAMLING of oare frije tiids besteging ?

        Ha jo ek in bysûndere samling of oare hobby? En mei dy ek op dizze side stean? Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

VERZAMLING of andere vrije- tijds besteding ?

        Heeft u ook een bijzondere verzameling of andere hobby? En mag dat ook op deze site staan? Vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.
Boppe: berjocht LC.


      Ek yn âlde kranten omsneupe??     

      Ook in oude kranten omneuzen??

Klik op onderstaaande link van Delpher!