De Rûnwei, ynklusyf brêgebou.

       De Rûnwei hat lang op him wachtsje litten, mar de brêge oer de Polsleat en oan de Ulbe Twijnstrawei hat noch langer op him wachtsje litten. Hiel lang lyn wie der al sprake fan in brêge oer de Polsleat, mar it jild wie der dea-ien-aldich net by gemeente Utingeradiel, en ek Boarnsterhim hat ferstek gean litten en derom moasten we wachtsje op it Hearrefean. En ja, einliks stie it ljocht op grien foar de brêgebou. Mar dat wie wol in oantal disennia opskowd.

      

De rondweg, inclusief brugbouw.

       De Rondweg heeft lang op zich laten wachten, maar de brug over de Polsleat en aan de Ulbe Twijnstrawei heeft nog langer moeten wachten. Heel lang geleden was er al sprake van een brug over de Polsleat, maar het geld was er doodeenvoudig niet bij gemeente Utingeradiel, en ook Boarnsterhim heeft verstek laten gaan en daarom moesten we wachten op gemeente Heerenven. En ja, eindelijk stond het licht op groen voor de brugbouw. Maar dat was wol inmiddels een aantal disennia opgeschoven.