Mar ek wol . . .

 

neamd

. . . oan it Heechein


Moandei  . . . Waskdei . . .

      Op ûndersteande luchtfoto (1931) is dúdlik te sjen dat de foto op in moandei makke is,

want earder wie moandei de waskdei. De wask leit moai ferdield op de 'Tsjerkebleek', mar ek by lju dy't sels wol in lyts bleekje hiene, leit wask. Foar de Tsjerkebleek betelle men in lyts bedrachje oan de tsjerke. De rige linebeammen is noch moai yn takt. Mar net foar lang mear.

      Op onderstaande luchtfoto (1931) is duidelijk te zien dat de  foto op een maandag gemaakt is, want eerder deed men op maandag de was, die mooi verdeeld op de Tsjerkebleek ligt, maar ook bij de mensen die wel een klein bleekje hadden, ligt was. Voor deTtsjerkebleek betaalde men een klein bedragje aan de kerk. De rij lindebomen is nog mooi in tact. Maar niet lang meer.

Boppe: Twa âlde foto's der't de linebeammen (rjochts) noch kearsrjocht en yn folle gloarje stean.

Boven: Twee foto's waar de lindebomen (rechts) nog kaarsrecht en in volle glorie staan.

Linksboppe: Noch mei jonge kastanjebeammen.

Linksboven: Nog jmet onge kastanjebomen.

     Op boppesteande foto, dy't yn 1934 ferstjoerd is, Is te sjen dat de kastanjebeammen noch jong binne en we wol sizze kinne dat dy om 1932/'33 hinne plante binne. Yn 1931 wiene de line beammen der noch.

     Op bovenstaande foto, die in 1934 is verstuurd, is te zien dat de kastanjebomen nog jong zijn en we wel kunnen zeggen dat deze rond 1932/'33 zijn geplant. In 1931 waren de lindebomen er nog.

     De iene neamt it  'Tsjerkebleek' en de oare neamt it 'Plantsoen'. Foar elkenien wat.                            Dizze 'Tsjerkebleek' is al ieuwen âld, earst mei syn linebeammen en letter (sa rûn 1932 hinne) binne de linebeammen kapt en ferfongen troch kastanjebeammen. Ek op oare plakken yn Akkrum binne  kastanjebeammen plantte. Bygelyks oan de Galemaleane en de Grytmanswei. Mar dizze selde kastanjebeammen ha ek net it iuwige leven. Sa stadich oan (2020) wurde der ek sike beammen tusken, dy't der troch dan in gefaar foar mins en de omjouwing wurdde.

Dizze gemeentebleek waard earder ferhierd en brûkt troch  Akkrumers dy't sels gjin hiem hiene om harren wask te blikken.