Yn de fyftiger jierren kaam in trochbraak ta stân tusken de Kanadeeskestrjitte en de Feansterdyk, om der it tanimmende ferkear oer de Kleef mei yn goede banen te lieden. It is in brede strjitte wurden, foar de Geriffoarmearre tsjerke lâns. Van der Molen skriuwt, dat dat yn 1955 foar de Kommisje oanlieding west hat om in analogy mei likense nammen yn oare plakken der Tsjerkebreed fan te meitsjen. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

       In de jaren vijftig kwam een doorbraak tot stand tussen de Kanadeeskestrjitte en de Feansterdyk, om daar mede het toenemende verkeer over de Kleef  in goede banen te leiden. Het is een brede straat geworden, voor de Gereformeerde kerk langs. Van der Molen schrijft, dat dat in 1955 voor de Kommissie aanleiding is geweest om een analogie met gelijke namen in andere plaatsen daar Tsjerkebreed van te maken. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


       Boppe: De namme seit it al: "Tsjerkebreed". Oars stiet der eins ek net yn dit (koart eindsje) strjitte. Doe't de Gerefoarmearre tsjerke ôfbrutsen is  is der in appartemintenkompleks kommen: "Ackrom state".

       Boven: De naam zegt het al: "Tsjerkebreed". Anders staat er eigenlijk ook niet aan dit (korte stukje) straat. Toen de Gereformeerde kerk is afgebroken is er in appartemintenkompleks voor in de plaats gekomen: "Ackrom state".


September 2002 is de eerder dat jaar gesloten Gereformeerde Kerk aan dit Tsjerkebreed in Akkrum gesloopt. Op de vrijgekomen plaats is een appartementen gebouw gekomen met zes appartementen.

Het orgel is overgeplaatst naar de Kloosterkerk Mariënhof in Amersfoort, een geliefde trouwlocatie.

Boppe/boven: De ontmanteling van de klok uit de Gereformeerde Kerk. (Sloop, september 2002).


Boppe/boven: "Ackrom State" op de plek van de Gereformeerde kerk op de hoek van Lange Miente en Tsjerkebreed. (Foto links 2003 en foto rechts 2018).

Boppe: 'Ackrom State' oan it Tsjerkebreed.   (Foto: 2019).   Boven: 'Ackrom State' aan it Tsjerkebreed.