De "Alde Wjittering".

Rienks en Walthers ûnderstelle yn harren "Binnendiken en Sliperdiken'' op side 433-434, dat eartiids, doe't de Wjittering noch net groeven wie, de Himdyk de stiennen daam" (Aldskou) oansleat op de Slachte en der dus in gehiel mei foarme. Doe't de Middelsee bedike en foar de wetterôfoer fan gjin nut mear wie, moast foar de Boarnswetter in útwei fûn wurde. Hja binne fan betinken, dat yn de 12e ieu (side 453) de âlde Wjittering groeven is. Op side 451 skriuwe hja lykwols, dat de Slachte fan Aldskou nei de Jouwer yn de 11e ieu oanslein is en dat soe ynhalde, dat der doe al in stream of Wjittering weze moaten hat, oars hie de dyk der njonken net nedich west.  wa't op de kaarten fan Schotanus en Halma de bochtige rin nei de âlde Wjittering folget, uûntkomt net oan de yndruk, dat hjir al foar de 12 ieu in wetter of wjittering lein hat, dy't yn de Hoarne by Terherne en benoarden it aspeklandere nei de Snitsenmar streamde. Wierskynlik sil de nije Wjittering yn de tiid fan de feanterij (om 1500 hinne) ferbrede en rjocht lutsen  en selds foar in part njonken de besteande groeven weze. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

De "Alde Wjittering".

Rienks en Walthers veronderstellen in hun "Binnendiken en Sliperdiken'' op blz. 433-434, dat eertijds, toen de Wjittering nog niet gegraven was, de Himdyk de stenen dam" (Aldskou) aan sloot op de Slachte en er dus één geheel mee vormde. Toen de Middelsee bedijkt en voor de waterafvoer van geen nut meer was, moest  voor het Boarnswetter in uitweg worden gevonden. Zij hebben het idee, dat in de 12e eeuw (blz. 453) de oude Wjittering gegraven is. Op blz. 451 schrijven zij evenwel, dat de Slachte van Aldskou naar de Joure in de 11e eeuw aangeslagen is en dat zou betekenen, dat er toen al een stroom of Wjittering moet zijn geweest, anders zou de dijk er naast niet nodig zijn geweest. Wie op de kaarten van Schotanus en Halma de bochtige loop naar de oude Wjittering volgd, ontkomt niet aan de indruk, dat hier al voor de 12 eeuw een water of wjittering was, die in de Hoarne bij Terherne en ten noorden het Speklân daar naar het Snekermeer stroomde. Waarschijnlijk zal de nieuwe Wjittering in de tijd van de veenderij (rond  1500) verbrede en recht getrokken zijn en zelfs voor een part naast de bestaande gegraven zijn. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).