Boppe-boven: 2008. 

     Foto boppe fan Nije Skou is makke by de "Melle Mole" by de oerset fan Van Keimpema  op 2 september 2020. (Foto: @ my Drone).

     Foto boven van Nije Skou is gemaakt by de "Melle Molen" bij de pont van van keimpema op 2 september 2020. (Foto: @ my Drone).