Kalma bringt yn Fr. Plaknammen 2 de Kromme Knilles ûnder by "Humor yn de nammen" en Sipma docht krektlyk yn syn Fr. nammekunde 2 side16, ûnder "koartswilige nammen". Dêr falt net oer te striden. Dat de Boarn tusken Nes en Alde Skou, dat de namme Kromme Knilles draagd, krom is,  bewiist de kaart wol, mar wa't Knilles is of wat dy mei dit ein fan de Boarn te meitsjen hat, sil wol yn it tsjuster bliuwe. Miskien hâlt it ferbân mei in soarte fan folkshumor, dy't nammers ek al sprekt fan Meagere Hein, Houten Klaas, Slûge Olfert, ensfh. Bûten it rymstik fan Willem Jehannes, dy't fansels de namme net oerslacht, is Bakker dy nea in offisjele stikken tsjinkomd. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan merten Bakker. 1982).

 

Kalma brengt in Fr. Plaknammen 2 de Kromme Knilles onder by "Humor in de namen" en Sipma doet hetzelfde in zijn Fr. naamkunde 2 blz.16, onder "grappige namen". Daar valt niet over te strijden. Dat de Boarn tussen Nes en Alde Skou,  de naam Kromme Knilles draagd, krom is,  bewijst de kaart wel, maar wie Knilles is of wat hij met dit eind van de Boarn te maken had, zal wel gissen blijven. Mischien houdt het verband met een soort van volkshumor, die immers ook al spreekt van Magere Hein, Houten Klaas en Slome Olfert enz. Buiten het rijmstuk van Willem Johannes, die uiteraard de naam niet overslaat, is Bakker die nooit in officiele stukken tegengekomen. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan merten Bakker. 1982).