De Jogchum Jacobswei is it stikje wei dat rint fan de Sodumerdyk nei de pleats fan de famylje Snoek oan de Sylroede en Bokkumermar. (en Mini camping, Mar-Sicht, oan de Sodumerdyk 7). Jogchum Jacob Snoek wie de man fan Saapke Snoek en is al jong (53 jier) ferstoarn. De famylje hat doe mient it dykje nei de pleats de "Jogchum Jacobswei" te neamen mei in strjitnambuordsje , sodat hy nea ferjitten wurdde sil. Boargemaster Ype Dijkstra fan gemeente Boarnsterhim hat it strjitnambuordsje ofysjeel ûntbleate. Sjoch foto en tekst ut de Mid Frieslander fan novimber 2001.               

       De Jogchum Jacobswei is het stukje weg dat loopt van de Sodumerdyk naar de boerderij van de familie Snoek aan de Sylroede en Bokkumermar (en Mini camping Mar-Sicht, aan de Sodumerdyk 7). Jogchum Jacob Snoek was de echtgenoot van Saapke Snoek en is al jong (53 jaar) overleden. De familie heeft gemeent het weggetje naar de boerderij de "Jogchum Jacobswei" te noemen met een straaatnaambordje, zodat hij niet zal worden vergeten. Bourgemeester Ype Dijkstra van gemeente Boarnsterhim heeft het oficieel ontbloot. Zie foto met tekst uit de Mid Frieslander van november 2001.            
      Boppe: De hiele reportaazje fan it ûntbleatsjen fan it strjitnambuordsje de "Jogchum Jacobswei" troch Boargemaster Ype Dykstra fan Gemeente Boarnsterhim op 21 novimder 2001.

      Boven: De gehele reportage van het onthullen van het straatnaambordje, de "Jogchum Jacobswei" door  Burgemeester Ype Dijkstra van Gemeente Boarnsterhim op 21 november 2001.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.