Nijsbrief fan Akkrum Ald & Nij.    2020-'21  nûmer 7.