Nijsbrief fan Akkrum Ald & Nij.                        nûmer 5.


It "sipeltsje' (uitje) fan aktive stipers fan 2019  fan AA&N is op 14 novimber nei Grou west. Der waard troch Hepke Hiemstra fan âld Grou in rûnlieding jûn troch it âlde Grou. Wy binne beguon by it âlde riedshûs oan de Stationswei en sa binne we rjochting sintrun yn it âlde Grou belânne. Nei sa'n oardel oere is de ploech nog efkes traktearre op kofje yn ien fan de horekagelegenheden. Dernei is elk syn eigen wei wer op gien. Al mei al in tige slagge middei mei in soad nijsgjirrigheden. As it oan Hiemstra lein hie, de hiele middei wol fertelle kind hie? (Foto; by't Oerhaelspaed mei de Sint Pitertsjerke op 'e achtergrûn).