SJOCH UNDER NES.  

"It Sylroedepaad''.

It Sylroedepaad is in prifé paad en rint fan de Kleasterwei, krekt de wettertoer foarby, sa'n twahûndert meter noardlik.

"It Sylroedepaad''.

Het Sylroedepaad is een privé pad en loopt van de Kleasterwei, net voorbij de watertoren links  zo'n tweehonderd meter noordelijk.