SJOCH ONDER NES.

De Sylroede 1, 2 en 3.

nr. 250, 251, en 252. blz. 84.