SJOCH UNDER NES.

It koarte eintsje dyk, dat fan de Kleasterwei te Nes nei de klapbrêge yn de Grousterdyk rint, hat de namme van de Kommisje krigen fan "De Syl". Omdat hjir yndertiid de Neskersyl lein hat, der't ek it Nesker Convint oer te kedizen hie. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Het korte stukje weg, dat van de Kleasterwei te Nes naar de wipbug in de Grousterdyk loopt, heeft de naam van de Kommissie gekregen van "De Syl". Omdat hier indertijd de Neskersyl lag, waar ook  het Nesser Convent de zorg over droeg. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).